HOME PAGE CONTACT DETAILS OBJECTIVES DISCLAIMER MEETING DATES 2019 INTERNET LINKS NEWS
CROPS
RESEARCH PROJECTS
RESEARCH DATABASE
BURSARIES & AWARDS
STATISTICS & ESTIMATES
INCOME & COST BUDGETS
WORKING GROUP MINUTES
NEWSLETTERS
OILSEEDS FOCUS MAGAZINE
REPORTS
GALLERY
VIDEO GALLERY
ARCHIVES
SEARCH
Cover of Oilseeds Focus Vol 5 No 2 March 2019
HOME NEWS AND HIGHLIGHTS
PLEASE CLICK ON THE LINKS BELOW TO VIEW INDIVIDUAL FILES
 NEWS HIGHLIGHTS

News Index

GRAIN SA — 2019-03-01

Pula/Imvula: monthly magazine focusing on the developing farmer

Take a look at the interesting information published monthly in the Pula/Imvula magazine on GrainSA's website.

Monthly Pula/Imvula magazine focusing on the developing farmer

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-02-28

Sojaflits 5

Strooptyd kom nou vinnig nader.

 • Sojabone sal oopspring wanneer vogtige toestande gevolg word deur warm sonskyn dae. Dit is dus noodsaaklik om sojabone betyds te stroop;
 • As algemene riglyn kan aanvaar word dat 'n enkele stroper ongeveer 25 ha 'n dag kan stroop. Baie faktore kan hierdie syfer positief of negatief beïnvloed;
 • Stropers met 'n "flexitafel" is veral gewens waar peuldrag laag is soos wat meestal met kortgroeiseisoen kultivars die geval is;
 • Waar bewaringsbewerking toegepas word, is dit veral gewens dat die stroper die stoppel so eweredig moontlik versprei;
 • Stroper benutting kan verbeter word deur 'n verskeidenheid kultivars met verskillende groeilentes te plant. Waar moontlik kan plantdatums ook aangepas word. Hierdie aspek moet egter met omsigtigheid hanteer word aangesien sojabone daglentegevoelig is en dus heel anders as wat verwag groeiseisoenlente mag inkort.

Sien ook Wessel van Wyk se video op die PNS webtuiste

 

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-11-01

Sojaflits 4

 • Vanaf plant, wat die datum ook al mag wees, is dit uiters belangrik dat die boer sy lande gereeld sal besoek om sy eie vroeë waarskuwingstelsel te wees.
 • Kyk noukeurig na die sojaboonland vir enige siekte, pes of plaag wat mag voorkom;
 • Waar onsekerheid is oor watter probleem dit is of watter regstellende stappe geneem kan word, raadpleeg 'n kundige;
 • In die "flits" van Julie is reeds melding gemaak van evaluasie van die vorige seisoen. Hierdie inligting kan nou handig gebruik word om voorkomende stappe te neem soos voortydig te begin spuit vir roes, indien toestande gunstig raak – (hoë) lugvog en temperature laer as 28ºC veral gedurende blomstadium – wat baie later mag plaasvind of waar roes algemeen voorkom;
 • Gereelde besoeke aan die sojaboonland sal verseker dat probleme soos stinkbesies en bolwurm betyds beheer kan word;
 • Let daarop dat die aanwending van enige chemiese bespuiting insluitende onkruidbeheer, suiwer volgens die voorskrifte uitgevoer moet word. Dit sluit in die regte spuitstukke, watervolumes, tenkmengsels en veral die regte pH om optimale resultate te verkry.

Sien ook Wessel van Wyk se video op die PNS webtuiste

 

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-10-01

Sojaflits 3

 • Plantvoorbereiding is krities belangrik vir goeie opbrengste.
  • Plant verkieslik gesertifiseerde saad van goedaangepaste cultivars vir die bepaalde gebied;
  • Hanteer die saad versigtig. Die val van saadsakke kan die kiemkrag en veral groeikragtigheid benadeel;
  • Ent die saad vooraf met geregistreerde sojaboonentstof of dien die entstof op die saad in die plantery toe, maar maak seker dat die ry so gou moontlik met grond bedek word na toediening;
  • Sojaboonentstof is 'n lewende bakterie wat gedood word deur direkte sonlig, hoë temperature en sekere chemiese middels. Vogverlies uit die entstof sal bakterieë laat afsterf en dus effektiwiteit verminder;
  • Maak seker van die vervaldatum van die entstof en hoe dit gestoor is. Hitte maak entstof dood, so ook die vries van die entstof;
  • Ent elke keer as sojabone geplant word.
 • Plant van sojabone.
  • Planter moet gekalibreer wees vir die spesifieke cultivar en veral vir die voorgeskrewe plantestand;
  • Plant die sojabone in klam grond met voldoende water in die grondprofiel;
  • 'n Plantdiepte van nie dieper as 5cm word aanbeveel;
  • Plant verkieslik as grondtemperature vir meer as drie dae tussen 15-18ºC is. Hoe laer die temperature hoe langer neem die plant om op te kom terwyl dit ook minder egalig is. Saailingsiektes kan ook 'n groter rol speel waar ontkieming vertraag word;
  • Ongeag die plantstand wat tussen 250 000 tot 400 000 plante per hektaar kan wissel moet toegesien word dat binne ry spasiëring nie nader as 3cm is nie. Plante nader aan mekaar raak dan kompetisie vir mekaar;
  • Optimale rywydtes mag wissel tussen 45 tot 75cm maar in die meeste gevalle dikteer die beskikbare werktuie en die ander gewasse in die wisselboustelsel die plantwydte. Groot welslae is selfs met wyer rye behaal. Onthou om binne rye die sojaboonsaad nie nader as 3cm van mekaar te plant nie;
  • Stikstofbemesting is in die meeste gevalle nie nodig nie, waar indien dit wel gebruik word behoort 15kg N/ha voldoende te wees;
  • Planterspoed behoort so stadig as wat funksioneel moontlik is aangepas te word;
  • Plant sover moontlik in onkruidvrye lande met 'n goedvoorbereide oppervlakte wat egalige plantestand verseker;
  • Plantdatum is 'n funksie van die gebied waarin jy boer en wanneer grondvog voldoende is. Plantdatums word deesdae tussen einde Oktober en middel Desember gerek.
 • Onkruidbeheer
  • Enige onkruid op enige stadium van die sojaboon se groeiperiode is ongewens. Die praktyk dikteer egter hoeveel maal onkruid beheer sal word en op watter stadium. Dit is egter ook waar dat hoe meer onkruid hoe laer die oes. Hoe langer die onkruid op die land staan, hoe laer die oes;
  • Meganiese onkruidbeheer is moontlik met behulp van 'n rolskoffel / roltandeg in die vroeë groeistadium;
  • Rygewasskoffel kan gebruik word net voor die blare die rye toemaak;
  • Vooropkoms onkruiddoders word steeds met groot sukses gebruik maar vereis meestal ligte inwerk van die doder en voldoende vog tydens toediening;
  • Glifosaat (Roundup) het die voorkeur middel vir onkruidbeheer in sojabone geword waar Roundup Ready sojabone verbou word. Hierdie middel kan van opkoms tot met blomstadium gebruik word. Sorg moet egter gedra word om onkruiddoders af te wissel om opbou van weerstandbiedende onkruid te voorkom;
  • Na-opkoms onkruiddoders kan goed benut word maar maak seker dat voorskrifte noukeurig gevolg word.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webblad

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-09-03

Plaas saadbestellings vir canolasaad vroegtydig

Die plant van die bes aangepasde cultivar vir u produksieomgewing is die eerste stap na die suksesvolle verbouing van canola. Voornemende canolaprodusente word dus aangeraai om hul saadbestelling vir 2018/2019 plantseisoen vroegtydig te plaas. Kontak dus u Landboubesigheid of naaste saadhandelaar nou om u bestelling te plaas vir die 2018/2019 plantseisoen.

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-07-31

Sojaflits 2

 • Konvensionele bewerking wat op hierdie stadium gedoen word moet grondvog deeglik in berekening neem, aangesien grondvog mag aanleiding gee tot kluitvorming en onegalige bewerking.
  • Ploegaksie slegs waar voginhoud van grond reg is;
  • Sekondêre bewerking moet tot die minimum beperk word;
  • Meganiese beheer van onkruide mag in sommige gevalle gerade wees;
  • Verseker dat winteronkruid en opslag van die vorige gewas doeltreffend bestry word.
 • Bewaringsbewerking is reeds in 'n vorige "flits" bespreek. Maak egter seker dat onkruid doeltreffend bestry word.
  • Akkurate tenkmengsels en chemiese middels moet gebruik word;
  • Windspoed moet te alle tye in ag geneem word om doeltreffende verspreiding van chemiese middels te verseker;
  • Watervolumes moet voldoende wees om onkruide te beheer;
  • Groeitoestande van onkruide moet bevorderlik wees vir die opname van gif.
 • Kalibrasie van planter en spuite
  • Alle implemente behoort nou finaal versien te word;
  • Kalibrasie van planters en spuite behoort afgehandel te wees;
  • Maak seker dat implemente vry van onkruid, stoppels ensovoorts is wat onkruidsaad of siektes kan versprei.
 • Rip
  Waar grondverdigting 'n probleem is kan ripaksies uitgevoer word indien dit nie tevore moontlik was nie.
  • Ongeag wanneer gerip word, maak seker dat dit noodsaaklik is.
 • Saad wat vroegtydig bekom is moet op 'n koel droë plek gestoor word. Sorg dat saad te alle tye baie versigtig hanteer word.
  • Langdurige stoor van saad in 'n warm omgewing wat ook vogtig is, sal kiemkragtigheid en veral groeikragtigheid sterk negatief beïnvloed.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webtuiste

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-07-12

Sojaflits 1

 • Evalueer die pas afgelope seisoen op beide die sojaboonland en die land waarop die komende seisoen sojabone geplant gaan word. Aspekte waarna veral opgelet behoort te word sluit in:
  • swak kolle, stel vas waarom dit swak is en hoe kan dit opgelos word;
  • watter siektes, peste en plae het voorgekom en hoe kan die bestryding daarvan verbeter word;
  • kyk na die onkruidspektrum en hoe dit beter beheer kan word;
  • neem die wagperiode van onkruiddoders in ag voordat sojabone aan 'n bepaalde land toegewys word.
 • Neem verteenwoordigende grondmonsters en opbrengskaarte en maak seker dat die resultate vroeg genoeg benut kan word om regstellings, indien enige, betyds te maak. Hierdie inligting sal ook die tydige aankoop van kunsmis en kalk bevorder. Neem in ag dat 1 ton sojaboongraan tot soveel as 100kg N, 8kg P, 40kg K en 6kg S verwyder met 'n water pH wat verkieslik bokant 6 moet wees.
 • Cultivarkeuses moet gemaak word om saad betyds te bestel.
  • Kies allereers die volwassenheidsgroep waaruit die cultivars moet kom en daarna die bepaalde stel cultivars. Hoe koeler die gebied hoe vinniger sal die verkose cultivar moet wees om die eerste ryp te ontsnap, of om in te pas by 'n laat aanplanting. Volwassenheidsgroepe val tussen 4 en 7 met 4 die kortste groeiperiode en 7 vir 'n warm lang produksieseisoen.
  • Kies meer as een cultivar met verskillende groeiperiodes. Nie alleen sal dit die risiko versprei nie maar uit 'n praktiese oogpunt sal dit die stroopdatum versprei wat die druk op stroperaanwending verlig.
  • Maak seker van spesifieke cultivareienskappe soos siekteverdraagsaamheid, peulhoogte (vir maklike stroopbaarheid) en veral aanbevole plantestand.
  • Saadgrootte (Honderd saad massa) sal bepaal hoeveel saad per hektaar benodig word by 'n plantestand wat mag wissel tussen 250 000-400 000 plante per hektaar.
  • Die keuse van 'n spesifieke cultivar vir 'n bepaalde gebied behoort gebaseer te word op soveel bronne van inligting as wat bekom kan word. Die Nasionale Cultivarproewe wat deur die LNR uitgevoer word is 'n goeie bron van basiese inligting, vul dit aan deur maatskappy-inligting en studiegroepproewe.

Selekteer die beste land en pas wisselbou toe

 • Sojabone behoort verkieslik op 'n diep goedgedreineerde grond met goeie waterhouvermoë geplant te word. Sojabone kan goed produseer op kleigronde maar kan ewe eens op sandgronde verbou word alhoewel knopwortelaalwurm 'n probleem mag skep.
 • Beplan die gewasopvolging. Onthou wisselbou is 'n stelsel nie 'n toevallige besluit nie. Neem veral in ag dat mielies wat op sojabone volg in die meeste gevalle meer as 10 persent opbrengsverhoging toon.
 • Wisselbou kan ook met koring suksesvol gedoen word.

Bewaringsbewerking

 • Sou 'n produsent oorweeg om na bewaringsbewerking oor te skakel sal hy nou reeds alle aspekte in orde moet kry vir die verandering.
  • pH regstel;
  • Bemesting optimiseer veral fosfaat;
  • Beperkende lae (grondverdigting) ophef;
  • Verseker dat werktuie geskik is vir die nuwe stelsel, veral stoppelplanter(s) en spuit toerusting;
  • Moenie oorskakel na bewaringsbewerking as stoppel op die land minder as 30 persent van die landoppervlakte bedek nie.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webtuiste

ELIM FERTILISER — 2018-05-16

Randy Dowdy Roadshow – 28-31 Mei 2018

U word uitgenooi na 'n Boeredag saam met Randy Dowdy, huidiglik die wêreld-rekordhouer op sojabone met 11,47 t/ha. Hy was ook die wêreld-rekordhouer op mielies in 2014 met 31 t/ha. Thomas Strydom (Sion Agri) en Sarel van Rensburg (Northwind Trading) is gas­sprekers tydens hierdie geleentheid.

Boeredae Kalender

 • 28 Mei   Cathedral Peak Hotel, Winterton
 • 29 Mei   Grasslands Conference Venue, Bethal
 • 30 Mei   Snowflake, Potchefstroom
 • 31 Mei   Koedoeskop Boeresaal

RSVP asseblief teen 18 Mei by 012 252 4455, Elim Hoofkantoor.

AFRICAN SOY RESEARCH ASSOCIATION (ASRA) — 2018-05-02

1st Bi-annual International Soy for Human Health Conference 2019 – 11-13 March 2019

First announcement and call for papers

This is the first announcement for the SOYHH conference to be held in March 2019 at the Saint George Hotel & Conference Centre in Irene, Pretoria close to OR Tambo International Airport, South Africa.

The Centre of Sustainable Livelihoods (CSL) at the Vaal University of Technology (VUT) in collaboration with the Oil and Protein Seed Development Trust & Oilseeds Advisory Committee (OAC) hosted the first four Soy Seminars and Workshops from 2013 to 2016. The objective of hosting these seminars and workshops was in line with the CSL vision of bringing together soy producers and processors, as well as academia and other soy stakeholders to moderate discussions on how stakeholders can all work together to advance human soy consumption in Africa. This can be done through evidence-based and practical information on the role of soy in providing food to support health and soy food product development to soy processors and food producers from South Africa and the greater African continent. This opportunity was also used to showcase the soy industry in South Africa in leading the technological aspect of the programme.

Papers and posters within the following themes are invited for presentation at the conference:

 • Agriculture – soy production strategies and techniques
 • Food Security – the role of soy in addressing food insecurity
 • Food Science & Processing – novel soy-based applications
 • Human Nutrition – the role of soy in under- and over nutrition

Guidelines and instructions

Proposals for presentation of papers at the SOYHH will be in the form of a 200-300 word abstract – submitted on the prescribed form – with a clear title of presentation, author/s of the paper, an indication of the theme within which the paper should be considered and contact details of submitting presenter. Click on the respective links below to download the necessary document and forms:

Important dates
Due date for submission of abstracts 18 October 2018
Due date for registrations 3 January 2019
Due date for payments 31 January 2019
Final date to submit proof of payment 7 February 2019

Please do not hesitate to contact Bronwyn Lawson should you need more information. We are looking forward to meet you at the conference.

SAFIAH MA’ALI (ARC-GCI) — 2018-02-09

2017/2018 Sunflower hybrids

Dr S Ma'ali have looked at the 2017/2018 sunflower hybrids that included in the national cultivar trials and I compared with the last five years entries. From the 19 entries there was five new hybrids (see below) so the percentage of the new hybrids is 26%.

 • AGSUN 5101CLP
 • AGSUN 5102CLP
 • AGSUN 5103CLP
 • AGSUN 5106CLP
 • PAN 7158HO

SOYHH 2018 — 2018-01-09

SOYHH 2018 Conference – Second announcement and call for papers

On behalf of the SOYHH (Soy for Human Health) 2018 organizing committee, we are inviting you to submit your abstracts and register to attend the SOYHH 2018 Conference from 1-3 August 2018 at the Saint George Hotel & Conference Centre, Irene, Pretoria, South Africa.

Please forward the documents listed in the download section to the following:

 • All staff members in your department
 • All people that can benefit from the conference: academics, researchers, exhibitors, sponsors, etc.

Download the following documents

Important dates

 • 3 April 2018 – Due date for submission of abstracts
 • 28 May 2018 – Due date for registrations
 • 25 June 2018 – Due date for payments
 • 9 July 2018 – Final date to submit proof of payment

Please do not hesitate to contact Bronwyn Lawson should you need more information. We are looking forward to meet you at the conference.

© 2019   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST (OPDT) / OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE (OAC)  TIGME.COMPLEASE REPORT ANY ERRORS TO support@tigme.com