HOME PAGE CONTACT DETAILS OBJECTIVES DISCLAIMER MEETING DATES 2019 INTERNET LINKS NEWS
CROPS
RESEARCH PROJECTS
RESEARCH DATABASE
Bursaries & Awards
BURSARY GUIDELINES
BURSARY APPLICATION FORM
BURSARIES AWARDED
ACHIEVEMENT AWARDS
ARCHIVES
STATISTICS & ESTIMATES
INCOME & COST BUDGETS
WORKING GROUP MINUTES
NEWSLETTERS
OILSEEDS FOCUS MAGAZINE
REPORTS
GALLERY
VIDEO GALLERY
ARCHIVES
SEARCH
Cover of Oilseeds Focus Vol 5 No 1 March 2019
BURSARIES AND AWARDS Inleiding
PLEASE CLICK ON THE LINKS BELOW TO VIEW INDIVIDUAL FILES
 INTRODUCTION INLEIDING

Toekenning van 'n Nagraadse Studiebeurs vir 'n Meesters- of Doktorsgraad: Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust (OPOT)

Die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust (OPOT) stel jaarliks fondse vir beurse beskikbaar, om verdienstelike kandidate by te staan om 'n meesters- of doktorsgraad te behaal. Die doel met die toeken van 'n beurs vir 'n meestersgraad is om studente toe te rus om bekwame navorsers te word, terwyl 'n beurs vir doktorale studies slegs toegeken word aan studente wat reeds hul vermoëns as navorsers bewys het, en waar die studie gerig is op navorsing (verwys riglyne) wat deur die OAK/OPOT as van 'n hoë prioriteit geag word.

Die doel van dié beurs is om verdienstelike kandidate die geleentheid te bied om 'n Meestersgraad te verwerf wat hul in staat sal stel om 'n bydrae te maak tot hoë gehalte wetenskaplike navorsing in oliesade. Die studie moet 'n hoë vlak van navorsingsbevoegdheid tot gevolg hê. Die vertroue word gestel dat afgestudeerde studente 'n bydrae sal lewer tot die realisering van die doelwitte van die OAK/OPOT.

Studente kan slegs in aanmerking kom vir 'n beurs indien hulle goedgekeurde navorsing doen onder leiding van 'n erkende promotor aan 'n erkende universiteit. Die projek moet 'n belangrike komponent wees van die vereistes vir die nagraadse kwalifikasie.

In geval van 'n meestersgraad word die beurs vir hoogstens twee jaar toegeken, terwyl beurse vir doktorale studies vir hoogstens drie jaar toegeken word. Suksesvolle kandidate kan egter nie aanvaar dat die beurs wel vir die tweede of derde jare van die onderskeie grade toegeken sal word nie. Die beurs word slegs vir daardie jare van studie toegeken indien bewys gelewer word van vordering. Die bewys moet deur die toesighouer voorsien word en bewys van herregistrasie by die universiteit moet saam met die aansoek voor 30 September 2019 by die OAK/OPOT ingedien word.

Universiteite moet asseblief op die volgende let:

  • Aansoeke om OAK/OPOT-beurse mag nie deur individue by die OAK/OPOT ingedien word nie. Slegs aansoeke wat deur universiteite ingedien word, word oorweeg.
  • Die OAK/OPOT versoek dat elke universiteit die aansoeke wat ingedien word moet laat evalueer deur die universiteit se navorsingskantoor. Nuwe aansoeke moet geprioritiseer word en slegs die beste aansoeke moet voor 30 September 2019 by die OAK/OPOT ingedien word.
  • Kliek hier vir die nodige riglyne en aansoekvorms.

Dit sal waardeer word indien hierdie inligting deur die gewone kanale bekend gemaak kan word aan die betrokke personeel en studente.

© 2019   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST (OPDT) / OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE (OAC)  TIGME.COM – PLEASE REPORT ANY ERRORS TO support@tigme.com