OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Canolafokus 116   Desember 2023

Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap 2023

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

Gedurende 2023 is daar by vyf lokaliteite in beide die Swartland en Suid-Kaap proewe aangeplant. Op Langgewens en Tygerhoek Navorsingsplase is twee saaidatumproewe aangeplant, asook 'n Elite-proef. Al die proewe in die 2023-seisoen is geoes met die uitsondering van die proef by Eendekuil, wat vermoedelik deur snywurms of "white grubs" beskadig is. In die 2023 cultivar evaluasieprogram is 'n totaal van 18 cultivars, teenoor die 17 van 2022, getoets. Die cultivars het bestaan uit vier konvensionele, vier Cl (Clearfield, Imasamoks-tolerant), agt van die TT-groep (Triasien-tolerant) en daar is ook kombinasietipe cultivars ingesluit wat oor beide die Cl- en TT-toleransie beskik (Enforcer CT en PY520 TC). In 2023 is ses nuwe cultivars getoets en alle cultivars was, soos die afgelope paar seisoene, bastercultivars.

Klimaat

Die 2023-seisoen op Langgewens is gekenmerk deur 'n baie nat periode vanaf 25 Mei tot aan die begin van Julie (Figuur 1). Julie en Augustus het ondergemiddelde reënval ontvang, terwyl September weer baie meer as die langtermyngemiddelde ontvang het. Oktobermaand was weer baie droog. Die goeie reënval wat in September voorgekom het, het voorkom dat plante aan vogstremming blootgestel was en gevolglik was die canola in die Swartland baie laat gereed vir oes. Die totale reënval gedurende die groeiseisoen vir 2023 was 37 mm meer as die langtermyngemiddelde.

Gedurende Junie was die gemiddelde maksimumtemperatuur 2.4ºC minder as die langtermyngemiddelde, dit word toegeskryf aan bewolkte weer as gevolg van die 27 dae wat reënval aangeteken is (Figuur 2). September het nie net goeie reënval gehad nie, die gemiddelde temperature was ook tussen 1.6ºC en 2.6ºC laer as die langtermyngemiddeld. Augustus en September is baie belangrike maande vir canola aangesien dit die blom- en saadvulperiode is.

Die tweede saaidatumproef op Langgewens het later begin blom en saadvulling het later plaasgevind. Die maksium temperatuur was laer in September as Augustus en het dus die opbrengs van die proef bevoordeel. Dit bevestig die belangrikheid van lae temperature tydens die saadvulperiode. Die saadopbrengs van die proef wat later ontkiem het, was hoër. In 2008 het dieselfde gebeur deurdat die temperature laer was in September as Augustus en die opbrengs van die later aangeplante proef was toe ook beter.

Figuur 1: Maandelikse reënval vir 2023 en die langtermyntotaal (sedert 1964) by Langgewens
Figuur 1 met maandelikse reënval vir 2023 en die langtermyntotaal sedert 1964 by Langgewens
Figuur 2: Die 2023 maandelikse minimum- en maksimumtemperature sowel as die langtermyntemperature (sedert 1964) by Langgewens
Figuur 2 met 2023 maandelikse minimum- en maksimumtemperature sowel as die langtermyntemperature sedert 1964 by Langgewens

Tygerhoek, in die Suid-Kaap, het gedurende die 2023-groeiseisoen meer as twee keer meer as langtermyn­gemiddelde reënval ontvang (624 mm). Die is die natste aangetekende groeiseisoen in die geskiedenis naas 2021 (1966-2023). Gedurende 2021 het daar egter 396 mm op amper een reënval-insident in Meimaand voorgekom, terwyl dit in 2023 reg deur die seisoen meer as die langtermyngemiddelde gereën het, met die uitsondering van Augustus.

Figuur 3: Maandelikse reënval vir 2023 sowel as langtermyntotaal (sedert 1966) by Tygerhoek
Figuur 3 met maandelikse reënval vir 2023 sowel as langtermyntotaal (sedert 1966) by Tygerhoek

By Tygerhoek het bo-gemiddelde warm maksimumtemperature (>3ºC bokant die langtermyngemiddelde maksimumtemperatuur) tydens Augustus voorgekom, terwyl die minimumtemperature tydens Julie tot September ondergemiddeld was. Die minimumtemperatuur was tussen 1.3 en 2.3ºC laer as die gemiddelde vir die Julie tot September-periode. Soos op Langgewens, was die maksimumtemperatuur tydens Augustus hoër as in September 2023. Die opbengs van die eerste en tweede saaidatums was byna dieselfde. Die lae minimumtemperatuur gedurende Augustus het moontlik die negatiewe effek van die hoë maksimumtemperatuur verminder op die blom- en saadvulperiode.

Figuur 4: Die 2023 maandelikse minimum- en maksimumtemperature sowel as die langtermyntemperature (sedert 1964) by Tygerhoek
Figuur 4 met 2023 maandelikse minimum- en maksimumtemperature sowel as die langtermyntemperature sedert 1964 by Tygerhoek

Resultate

Die opbrengsresultate vir die Swartland is opgesom in Tabel 1 en Figuur 2. Die Clearfield (Cl)- en Triasien tolerante (TT)–cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars. Die CT- en TC- cultivars is by die TT-cultivars ingedeel. Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen blootgestel aan baie nat omstandighede, hoofsaaklik gedurende Juniemaand. Temperature was baie laer as normaal gedurende September (saad­vulperiode) en selfs laer as in Augustus. Min tot geen Sclerotinia is waargeneem in die cultivarproewe nie, alhoewel dit wydverspreid in die Swartland voorgekom het. Die oesseisoen was laat in die Swartland, as gevolg van die nat en koue Septembermaand.

Swartland

In die Swartland het die gemiddelde opbrengs per proef gewissel tussen 3323 kg ha-1 (Langgewens 2de aanplanting) en 2266 kg ha-1 by Philadelphia. Al die proewe, met die uitsondering van Langgewens 1ste en 2de saaidatums, het na 25 Mei begin ontkiem. Die twee proewe by Langgewens is in voldoende grondvog aangeplant op 8 en 16 Mei. Die saad van die lyn CC91117 was, soos in 2022, nie 100% suiwer nie en dit het 'n moontlike negatiewe invloed op die opbrengs gehad. Die konvensionele cultivar CC90014 (3168 kg ha-1) het, soos in 2022, gemiddeld die hoogste opbrengs gelewer, gevolg deur die cultivars Quartz (2942 kg ha-1) en Diamond (2822 kg ha-1). Laasgenoemde twee cultivars se opbrengste was wel statisties betekenisvol laer as dié van CC90014.

Vier Cl-cultivars is in 2023 getoets, waarvan PY421C Cl (3143 kg ha-1) die hoogste opbrengs binne die groep gelewer het. Die Cl-cultivar 45Y95 (langer groeier) het die tweede hoogste opbrengs (3086 kg ha-1) gelewer, gevolg deur die cultivars Solstice Cl en 44Y94. Bogenoemde vier cultivars se opbrengs het nie statisties betekenisvol van mekaar verskil nie.

Die 2023-groeiseisoen het baie laat geëindig weens voldoende vog en lae temperature gedurend September. Twee van die cultivars wat as vroeg geklassifiseer word, naamlik Diamond en Ceres Cl, kon moontlik nie die verlengde groeiperiode ten volle benut nie. Die saadopbrengs van cultivars wat vir 'n langer periode groei word in lang groeiseisoene bevoordeel.

Binne die TT-cultivargroep wat CT/TC-cultivars insluit het HyTTec Trophy, PY520 CT en HyTTec Trifecta die hoogste opbrengste (onderskeidelik 2666 kg ha-1, 2663 kg ha-1 en 2646 kg ha-1) gelewer, gevolg deur CT210001, Blazer TT en Alpha TT. Al bogenoemde cultivars het nie betekenisvol van mekaar verskil nie. Die gemiddelde opbrengs van die TT-cultivars was onderskeidelik 13% en 18% laer as die konvensionele- en Cl-cultivars.

Tabel 1: Swartland saadopbrengste vir 2023 (kg ha-1)
Langgewens 1 Langgewens 2 Philadelphia Pools Hopefield Swartland
Plant: 8 Mei Plant: 16 Mei Plant: 15 Mei * Plant: 11 Mei * Plant: 10 Mei *
Diamond 3402 abc 3531 abcde 2527 abc 2694 defgh 1983 de 2822 cde
Quartz 3008 cde 3743 abc 2634 ab 3145 abcde 2337 abcd 2942 bcd
CC91117 3200 abcd 3009 fg 1863 gh 2553 fghi 2211 bcde 2536 g
CC90014 3703 a 3804 ab 2496 abc 3301 abc 2732 ab 3168 a
Konv. Gemiddeld 3328 3522 2380 2923 2316 2867
43Y92 3001 cde 3135 def 2432 abcd 3165 abcd 2221 bcd 2765 def
44Y94 3172 bcd 3358 bcdef 2552 abc 3362 ab 2575 abc 2971 abcd
45Y95 3559 ab 3811 a 2537 abc 3393 a 2307 abcd 3086 ab
PY421C Cl 3592 ab 3707 abc 2688 a 3017 abcdefg 2818 a 3143 ab
Solstice Cl 3237 abcd 3781 ab 2456 abcd 3136 abcde 2548 abcd 2991 abc
Ceres Cl 3626 ab 3586 abcd 2385 abcde 3058 abcdef 2177 bcde 2942 bcd
Cl. Gemiddeld 3364 3563 2508 3188 2441 2983
Alpha TT 2873 de 3102 ef 2241 bcdefg 2198 hi 2093 cde 2494 gh
Blazer TT 2835 de 3103 ef 1920 fgh 2637 efgh 2173 bcde 2495 gh
HyTTec Trophy 2903 cde 3177 def 2302 abcdef 2807 cdefg 2266 abcd 2666 efg
HyTTec Trifecta 2908 cde 3305 cdef 2140 cdefg 2948 abcdefg 2124 cde 2646 efg
AGAstraTT 2894 cde 2625 gh 1652 h 2558 fghi 1984 de 2308 hi
Enforcer CT 2590 e 2553 h 2009 efgh 2057 i 1641 e 2171 i
CT210001 2838 de 3242 def 1900 fgh 2520 ghi 2545 abcd 2563 fg
PY520 CT 2973 cde 3235 def 2061 defgh 2848 bcdefg 2410 abcd 2663 efg
TT. Gemiddeld 2852 3043 2028 2572 2155 2501
Proef Gemiddeld 3129 3323 2266 2855 2286 2743
kbv 509.6 451.5 420.2 515.6 579.4 214.5
kv 9.8 8.2 11.2 10.9 15.3

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.
* Eerste betekenisvolle reën na plant was 25 Mei 2023.

Figuur 5: Swartland saadopbrengste vir 2023 (kg ha-1)
Figuur 5 met Swartland saadopbrengste vir 2023

Suid-Kaap

In die Rûens (Figuur 2 en Tabel 2) was die proefgemiddeldes by Roodebloem die beste (3359 kg ha-1), gevolg deur die ander lokaliteite, waarvan almal se opbrengs bo 3104 kg ha-1 was. Die gemiddelde proefopbrengs was 3204 kg ha-1, teenoor 2124 kg ha-1 en 3271 kg ha-1 in 2022 en 2021, onderskeidelik.

Die Suid-Kaap het 'n baie lang en hoë reënvalseisoen gehad. In die periode tydens optimale onkruidbeheer- en bemestingstadium was lande in baie gevalle ontoeganklik, maar nogtans was die opbrengs baie goed. Die konvensionele cultivar Quartz (3628 kg ha-1) het die hoogste opbrengs binne die konvensionele groep gelewer, net soos die geval was in 2021 en 2020. Die cultivar CC90014 was 2de (3469 kg ha-1) in 2023 gevolg deur Diamond. Daar was geen statisties betekenisvolle verskil tussen Quartz en CC90014 nie.

Die CL-cultivar 45Y95 (3980 kg ha-1) het die hoogste opbrengs binne die groep gelewer. Die potensiaal van die cultivar is baie duidelik aangesien die oesopbrengs in verskeie proewe bo 4000 kg ha-1 was. Die opbrengs van 45Y95 was ook betekenisvol hoër as al die ander cultivars in die Suid-Kaap. Die Cl-cultivar 44Y94 het die tweede hoogste opbrengs (3738 kg ha-1) gelewer, gevolg deur PY421C Cl en Solstice Cl.

Soos in die Swartland, kon twee van die cultivars wat as vroeg geklassifiseer word, Diamond en Ceres Cl, moontlik nie die verlengde groeiperiode ten volle benut nie. Die saadopbrengs van cultivars wat vir langer periodes groei, word in sulke seisoene bevoordeel.

Die TT-cultivar HyTTec Trifecta (3250 kg ha-1) gevolg deur kombinasiecultivar PY520 CT (3232 kg ha-1) het die hoogste opbrengs binne die TT-groep gelewer. Hulle is gevolg deur die nuwe kombinasiecultivar CT210001 en HyTTec Trophy. HyTTec Trifecta se opbrengs was statisties betekenisvol hoër as dié van CT210001 en HyTTec Trophy.

Die gemiddelde opbrengs van TT-cultivars was 8% en 17% laer as die konvensionele- en Cl-cultivars, onderskeidelik. In 2022 was die verskil in die Suid-Kaap 6% en 12%. Die Cl-groep het meer cultivars met langer groeiseisoene as die konvensionele groep, met die gevolg dat die opbrengs deur die lang saadvulperiode in 2023 voordelig beïnvloed is.

Figuur 6: Suid-Kaap saadopbrengste vir 2023 (kg ha-1)
Figuur 6 met Suid-Kaap saadopbrengste vir 2023

Gevolgtrekking

Canola as gewas het in 2023 weereens sy aanpasbaarheid by plaaslike klimaatsomstandighede bewys. In 2022 was dit baie droog en die canola het toe ook goed gevaar. Wees asb net bedag op die risiko van Sclerotinia-besmetting gedurende 'n vogtiger groeiseisoen – dit bly 'n risiko en kan opbrengs drasties verlaag. Sclerotinia-besmetting het vanjaar ook wyd verspreid in die Swartland voorgekom met 'n verhoogde risiko vir 2024.

Tabel 2: Suid-Kaap saadopbrengste vir 2023 (kg ha-1)
Tygerhoek 1 Tygerhoek 2 Riversdal Klipdale Napier Roodebloem Suid-Kaap
17 April 3 Mei 25 April 17 April 18 April 18 April
Diamond
3046 efg 2725 ef 3465 abc 2710 cdef 2601 gh 3291 defg 3054 hij
Quartz
3663 bc 4010 ab 3687 ab 3694 ab 2985 efg 3528 cde 3628 bc
CC91117
2549 h 2963 de 2861 d 2274 f 2548 gh 2757 hi 2715 lm
CC90014
3213 de 3333 cd 3491 abc 3861 ab 3454 cde 3617 cd 3469 cde
Konv. Gemiddeld
3118 3258 3376 3135 2897 3298 3217
43Y92
3326 cde 3362 cd 3018 cd 3403 abc 3530 cd 3634 bcd 3341 ef
44Y94
4080 a 3722 abc 3147 bcd 3837 ab 4028 ab 4034 ab 3738 b
45Y95
3765 ab 4109 a 3758 a 3941 a 4282 a 4181 a 3980 a
PY421C Cl
3858 ab 3649 bc 2773 d 3851 ab 3918 abc 3810 abc 3538 cd
Solstice Cl
3480 bcd 3377 cd 3291 abcd 3846 ab 3194 def 3535 cde 3422 def
Ceres Cl
2957 efg 2681 ef 3237 abcd 3199 bcd 2730 fgh 3550 cde 3081 ghi
CL GEMIDDELD
3578 3483 3204 3680 3612 3791 3517
Alpha TT
2813 fgh 2957 de 3090 cd 2582 def 2667 gh 2806 hi 2869 jkl
Blazer TT
2998 efg 2834 ef 2870 d 2824 cdef 2956 fg 2955 gh 2906 ijkl
HyTTec Trophy
3241 de 3104 de 3105 cd 2632 def 2448 h 3151 efgh 3011 ijk
HyTTec Trifecta
3161 def 3111 de 3524 abc 3335 abc 2925 fgh 3257 defg 3250 fg
AGAstraTT
2678 gh 3115 de 2828 d 2321 ef 2666 gh 3051 fgh 2827 kl
Enforcer CT
2524 h 2402 f 2751 d 2330 ef 2542 gh 2533 i 2546 m
CT210001
2796 fgh 3014 de 3104 cd 2981 cde 2857 fgh 3394 def 3047 hij
PY520 CT
3500 bcd 3345 cd 2826 d 2958 cdef 3545 bcd 3385 def 3232 fgh
TT GEMIDDELD
2964 2985 3012 2745 2826 3066 2961
GEMIDDELD
3203 3212 3157 3143 3104 3359 3203
kbv
396.9 438.7 551.6 699.6 493.1 406.9 196.0
cv
7.5 8.2 10.5 13.4 9.6 7.3

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Cultivarkeuse en opsies vir 2024

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

BELANGRIK: In die afgelope seisoene het ons gesien watter positiewe invloed klimaat op produksie kan hê. Dit staan in skrille kontras met die 2019-seisoen en 'n mindere mate in 2022 wat droog en baie warm in die lente was. Dit is onmoontlik om voorsiening te maak vir sulke klimaatuiterstes. Nogtans is goed aangepaste cultivars noodsaaklik vir sukses.

Die keuse van 'n cultivar berus altyd op 'n paar faktore, naamlik:

 1. Beskikbaarheid van saad

  Sien punt 7.

 2. Opbrengspotensiaal

  Sien tabel 1 en 2.

 3. Onkruidbestuur

  Onkruidweerstand het tot gevolg dat veral TT-tipe cultivars oorweeg word.

  Belangrik: kombinasietipe cultivars wat oor beide die Cl- en TT-toleransie beskik (CT of TC soos deur die maatskappye genoem word) se opbrengspotensiaal moet vergelyk word met die TT-tipe cultivars. Die TT-geen in canolaplante beїnvloed die opbrengs negatief en gevolglik is TT- se opbrengs gewoonlik laer as die van konvensionele en Cl-cultivars.

 4. Fisiologiese ontwikkelingstempo

  Die beginsel van "Horses for courses" geld hier – cultivars met 'n langer groeiperiode moet verkieslik in areas geplant word wat later koel en nat bly.

 5. Swartstamweerstand

  Dis uiters belangrik om cultivars af te wissel.

 6. Sclerotinia in die hele Wes-Kaap (Swartland ingesluit)

  In 2023 is gevind dat die siekte wyd verspreid voorgekom het met hoë siektedruk in die Swartland.

 7. Beskikbaarheid van saad

  Geen van bogenoemde besluite is moontlik indien daar nie saad beskikbaar is nie. Al die risiko's verbonde aan plaassaad is baie hoog.

 8. Opbrengsverlaging is een van die risiko's

  Op Langgewens in 2022 en 2023 was die gemiddelde opbrengsverlaging 10-13% as plaassaad (teruggehoude saad) geplant is in plaas van kommersiële saad.

  Belangrik is dat die saad 'n swambespuiting op 5-blaarstadium gekry het.

 9. 'n Opsomming van cultivareienskappe word in Tabel 1 weergegee, terwyl die periode tot blom per cultivar in Tabel 2 geïllustreer word. Inligting rakende Swartstamweerstandsgene is afkomstig van Australië. Die weerstandsindeks is ook van Australië en kan slegs as 'n riglyn dien, aangesien plaaslike omstandighede verskil van dié in Australië. Die plaaslike resultate sal in 'n volgende canolafokus verskyn.

  In Tabel 3 en 4 word die cultivars oor seisoene met mekaar vergelyk. Alle opbrengste is uitgedruk as persentasie van die proefgemiddelde. In die Swartland het die konvensionele cultivar, CC90014, die beste gevaar oor die afgelope twee seisoene (Tabel 3). Diamond en Quartz het gemiddeld in 2022 en 2023 onderskeidelik 10% (Diamond) en 3% (Quartz) beter gevaar as die proefgemiddelde.

  Drie Cl-cultivars was in 2022 en 2023 in die cultivarproewe getoets. Die cultivar 44Y94 het die hoogste opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer teen 10% hoër as die proefgemiddeld. Die cultivar 43Y92 het die 2de hoogste opbrengs gelewer met 9% meer as die proefgemiddeld.

  Die TT-cultivar HiTTec Trophy was die beste TT-cultivar oor die afgelope twee seisoene in die Swartland (1% laer as die proefgemiddeld) gevolg deur HyTTec Trifecta. Die cultivar Alpha TT was 3de en Blazer TT 4de.

  In die Suid-Kaap het die konvensionele cultivar CC90014 die afgelope 2 jaar die beste opbrengs gehandhaaf (12% meer as die proefgemiddeld). Quartz was die 2de beste cultivar (10% beter as proefgemiddeld). Diamond was gemiddeld die 3de beste produseerder in die konvensionele groep vir die 2022 en 2023 seisoene.

  Die cultivar 45Y95 het die hoogste opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer (12% hoër as die proefgemiddelde). Die cultivars 45Y95 en 43Y92 was onderskeidelik 11% en 9% beter as die proefgemiddelde.

  Die TT-cultivar Alpha TT was gemiddeld die beste TT-cultivar oor die afgelope twee seisoene in die Suid-Kaap (3% laer as die proefgemiddelde). Die cultivar HyTTec Trophy was 2de met opbrengs 5% laer as proefgemiddelde, gevolg deur Blazer TT en HyTTec Trifecta.

  Tabel 1: Opsomming van cultivareienskappe
  Cultivar Tipe Jaar
  1ste
  toets
  Groei­periode:
  dae tot blom
  Tygerh.
  Langg.
  Dae tot einde
  van blom
  Lang­gewens
  Op-
  brengs (% van
  proef)
  Swart-
  land
  2022-
  2023
  Op-
  brengs (% van
  proef)
  Rûens
  2022-
  2023
  Austra-
  liese Swart-
  stam
  indeks
  Swart-
  stam
  indeks
  Saltros
  Ilivoi
  Swart-
  stam weer-
  stands-
  groep
  Diamond Konv. Agricol 2015 Vroeg V 103 95 w-mw2023 w2023(si) ABF
  Quartz Konv. Agricol 2018 Med. vroeg Mv 107 1113 w2023 ABD
  CC91117 Konv Advanta 2022 Vroeg V 92 85
  CC90014 Konv Advanta 2022 Med. vroeg Mv 116 108
  43Y92 CL Pioneer 2017 Med. vroeg Mv 101 104 w2023 w2023(s) B
  44Y94 CL Pioneer 2021 Medium M 108 117 w2023 w2023(s) BC
  45Y95 CL Pioneer 2022 Laat L 113 124 w2023 w2023(s) C
  PY421C Cl CL Pioneer 2023 Med. vroeg Mv 115 110 w-mw2023 w2023(si) A
  Solstice Cl CL Advanta 2023 Med. vroeg Mv 109 107 w2023 ADFH
  Ceres Cl CL Agricol 2023 Vroeg V 107 96 w2023 AD
  Equinox Cl CL Advanta Elite Med. vroeg Mv +++e23 +++e23 w2023 ADF
  Alpha TT TT Agricol 2017 Med. vroeg Mv 91 90 mv–mw2018 w2018(j) BF
  Blazer TT TT Limagrain 2021 Med. vroeg Mv 91 91 w2023 ADF
  HiTTec Trophy TT Agricol 2022 Med. vroeg Mv 97 94 w-mw2023 w2023(si) AD
  HiTTec Trifecta TT Agricol 2022 Medium M 96 101 w2023 ABD
  Astra TT TT Agricol 2022 Med. vroeg Mv 84 88 w2023 w2023(i)
  Enforcer CT CT Advanta 2022 Medium M 79 79 w2023 ADF
  Defender CT 21 CT Advanta 2023 Med. vroeg M 93 95 w-mw2023 ADF
  PY520 TC TC Pioneer 2023 Laat L 97 101 w-mw2023 w2023(si) BC

  Konv: Konvensioneel  |  CL: Clearfield-tipe  |  TT: Triasien-tipe  |  CT/TC: kombinasietipe cultivar wat oor beide die Cl- en TT-toleransie beskik
  V: vroeg  |  Mv: vroeg tot medium  |  M: medium  |  L: laat
  +++e23: Goed Elite x 2 2023 | ++e23:Gemiddeld tot bo-gemiddeld Elite x 2 2023
  Alle swartstam weerstand en eienskappe soos aangedui is afkomstig uit Australië. w = weerstand  |  mw = matige weerstand
  LW. Plaaslike swartstamdata sal in volgende Canolafokus verskyn.

  Tabel 2: Cultivar ingedeel volgens spoed van ontwikkeling (indeling is gedoen volgens 2023 data op Langgewens en Tygerhoek)

  Canola cultivars 2023 (dae tot blom)
  Tabel 2 met cultivar ingedeel volgens spoed van ontwikkeling (indeling is gedoen volgens 2023 data op Langgewens en Tygerhoek)
  Tabel 3: Swartlandsaadopbrengste uitgedruk as persentasie van die proefgemiddeldes vir 2022 tot 2023
  2022 2023 Plasing 2022-2023 Plasing
  Diamond 112 107 3 110 2
  Quartz 103 103 2 103 3
  CC91117 96 92 4 94 4
  CC90014 117 116 1 116 1
  Konv. Gem. 107 105 106
  43Y92 117 101 6 109 2
  44Y94 112 108 4 110 1
  45Y95 98 113 2 105 3
  PY421C Cl 115 1
  Solstice Cl 109 3
  Ceres Cl 107 5
  Cl Gem. 109 109 108
  Alpha TT 97 91 5 94 3
  Blazer TT 95 91 6 93 4
  HyTTec Trifecta 98 97 2 97 2
  HyTTec Trophy 103 96 3 99 1
  Astra TT 84 7
  Enforcer CT 86 79 8 83 5
  Defender CT 21 93 4
  PY520 TC 97 1
  TT Gem. 96 91 93

  Gevolgtrekking

  Daar is normaalweg verskeie cultivars met verskillende groeiseisoenlengtes binne die drie groepe beskikbaar. Die groeiseisoenlengte is baie belangrik in die Wes-Kaap met ons normale kort groeiseisoene. Tweedens is die stabiliteit van opbrengs oor groeiseisoene en areas baie belangrik in die maak van 'n cultivarkeuse.

  Tabel 4: Rûens saadopbrengste uitgedruk as persentasie van die proefgemiddeldes vir 2021 tot 2022
  2022 2023 Plasing 2021-2022 Plasing
  Diamond 111 95 3 103 3
  Quartz 106 113 1 110 2
  CC91117 102 85 4 93 4
  CC90014 116 108 2 112 1
  Konv. Gem. 109 100 105
  43Y92 114 104 5 109 3
  44Y94 105 117 2 111 2
  45Y95 100 124 1 112 1
  PY421C Cl 110 3
  Solstice Cl 107 4
  Ceres Cl 96 6
  Cl Gem. 106 110 111
  Alpha TT 103 90 6 97 1
  Blazer TT 97 91 5 94 3
  HyTTec Trifecta 87 101 1 94 4
  HyTTec Trophy 97 94 4 95 2
  Astra TT 88 7
  Enforcer CT 89 79 8 84 5
  Defender CT 21 95 3
  PY520 TC 101 2
  TT Gem. 95 92 93

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Private Bag, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux

Sponsored by the Protein Research Foundation


Subscribe to this newsletter