OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

Werkgroepnotule

Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum (SSF)
gehou om 10h00 op 25 Oktober 2012 by die PNS-kantore, Woodmead

 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Dr Jos de Kock.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die gesamentlike vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr G de Beer PNS-Kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Dreyer PNS
  Dr L du Plessis PNS-Konsultant
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga PNS
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr C Louw GraanSA
  Dr A Nel LNR-IGG
  Mnr FAS Potgieter PNS / GraanSA
  Dr Y Tewoldemedhin LNR-NIPB
  Dr G Thompson LNR-IGG
  Me J Truter LNR-IGG
  Dr W van der Walt OAK
  Dr P van Twisk PvT Consultants
  Verskonings
  Me R Beukes DLBV
  Mnr J Botma Produsent: Vrystaat
  Dr L Chetty SANSOR
  Me A de Beer LNR-IGG
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Me E Harmse PNS / OPOT-Kontrakteur
  Mnr J Henning Universiteit Vrystaat
  Mnr M Jansen van Rensburg Departement Landbou: Mpumalanga
  Me W Louw SAGL
  Me M Scheepers DLBV
  Mnr D Strydom Universiteit Vrystaat
  Mnr W van Wyk PNS-Kontrakteur
 4. Personalia

  Gelukwense word oorgedra aan Dr Chetty, met haar aanstelling as algemene bestuurder by SANSOR. Dr Briedenhann word gelukgewens met sy verkiesing as visevoorsitter van die Oliesade-Advieskomitee.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met toevoeging van:

  • Punt 13.11 – GMO-etikettering: Gewysigde regulasies.
 6. Goedkeuring van die notule

  1. Notule van die spesiale vergadering van die Sojawerkgroep van 25 Julie 2012 en verwysing na webblad

   (Besluit 16.1.1 van die Raadsnotule van 4 en 5 Julie 2012)

   Besluite:

   1. Die notule van die spesiale vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 25 Julie 2012 word as gelese beskou en goedgekeur.
   2. Die notule van die spesiale vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 25 Julie 2012 word na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.
  2. Notule van die Sonneblom- en Sojaboonforum van 7 November 2011

   (Besluit 8.13.1.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 15 en 16 Augustus 2012, besluit 12.14.1 van die Navorsings­prioriteitskomiteenotule van 29 Junie 2012 en besluit 12.10.1 van die Advieskomiteenotule van 1 Augustus 2012)

   Besluit:

   1. Die notule van die vergadering van die Sonneblom- en Sojaboonforum op 7 November 2011 word as gelese beskou en goedgekeur.
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die Voorsitter hou die dokument rakende die finale produksieskatting van somergewasse vir 2012 voor aan die lede. Hy sê ten opsigte van sonneblom het die hektare afgeneem vanaf 642 700, wat in 2011 aangeplant is, na 453 300, wat in 2012 aangeplant is, terwyl die finale oes afgeneem het vanaf 860 000 ton in 2011 na 527 110 ton in 2012. Hy meld verder dat die sojaboonhektare hierteenoor toegeneem het, en wel vanaf 418 000 in 2011 na 472 000 in 2012, terwyl die finale oes van 710 000 ton in 2011 weens die droogte afgeneem het na 646 950 ton, in 2012

  2. SAGIS

   (Besluit 7.1.2.1 van die Sonneblom- en Sojaboonforumnotule van 7 November 2011)

   Die Voorsitter spreek sy waardering uit vir die verandering in die wyse waarop die SAGIS-inligting aangebied word. Hy stel Mnr Hawkins aan die woord.

   Mnr Hawkins sê syns insiens behoort inligting bruikbaar te wees, en voeg by dat SAGIS enige kritiek of voorstelle ten opsigte van die SAGIS-inligting wat beskikbaar gestel word, sou waardeer.

   Mnr Hawkins noem dat daar ook gepoog word om die inligting wat op die SAGIS-webblad gepubliseer word, in 'n verbruikersvriendelike formaat aan te bied. Hy verskaf 'n oorsig van die inligting wat op SAGIS se webblad beskikbaar gestel word.

   Mnr Hawkins spreek sy waardering uit vir die waardevolle insette wat die SAGIS-medewerkers lewer.

   Daar word kennis geneem van die SAGIS Weeklikse Bulletin gedateer 9 Oktober 2012, en van die SAGIS Maandelikse Bulletin gedateer 21 September 2012.

  3. Mikpunte – 2020

   (Besluite 7.4.1 en 7.4.2 van die Sojawerkgroepnotule van 3 Mei 2012 en besluit 7.1.1.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 27 Julie 2012)

   Die Voorsitter sê die kwessie rakende navorsing op sojabone onder besproeiing is na die Tegnologiekomitee verwys. Hy noem dat 'n mikpunt van 5 ton sojas per hektaar onder besproeiing gestel is, en sê hoewel die haalbaarheid hiervan bevraagteken is, is besluit om vir die huidige daarby te hou.

   Dr De Kock rapporteer dat hy beoog om in die loop van die week samesprekings met die Universiteit van Pretoria (UP) te voer oor navorsing rakende besproeiingskedulering by sojabone. Hy sê die vermoede bestaan dat produsente besproeiing te vinnig onttrek aan die einde van die seisoen, en dat die sojas gevolglik skade opdoen. Hy noem dat Macrophomina (houtskoolvrot) die afgelope seisoen waargeneem is op sojas in Brits, vermoedelik as gevolg van die feit dat besproeiing te vinnig onttrek is, en die plante aan strestoestande onderwerp is, en dus vatbaar was vir 'n stressiekte soos houtskoolvrot.

   Mnr Potgieter doen aan die hand dat kers opgesteek word by Mnr Wilie Jonker van Obaro, wat ondersoek ingestel het na besproeiingskedulering by sojabone.

   Die Voorsitter noem dat die PNS 'n mikpunt van 2,2 ton per hektaar op droëland as mikpunt teen 2015, en 2,5 ton per hektaar op droëland teen 2020, gestel het. Hy sê hierbenewens is 'n mikpunt van 1 miljoen ton sojas teen 2015 gestel, met 'n verdere mikpunt van 1 miljoen hektaar onder sojabone en 'n opbrengs van 2,5 miljoen ton sojabone teen 2020.

   Besluit:

   1. Dat kers opgesteek word by Mnr Willie Jonker van Obaro, oor besproeiingskedulering by sojabone.
   2. Drs De Kock, Dryer
    Sojawerkgroep

  4. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Geen kommentaar.

  5. Kwaliteit van sojabone en soja-oliekoek

   (Besluit 7.5.1 van die Sojawerkgroepnotule van 3 Mei 2012, besluit 17.2.1 van die Raadsnotule van 10 Mei 2012 en besluit 9.9.1 van die Sonneblom- en Sojaboonforum van 7 November 2011)

   Daar word kennis geneem van die inligtingstuk "Some of the factors influencing the protein and oil content of soybeans", wat saamgestel is deur Prof Rob Gous. Die Voorsitter sê Dr Dreyer het onderneem om 'n produsentvriendelike artikel saam te stel aan die hand van dié inligtingstuk.

   Mnr Havenga noem dat Prof Gous nie verwys na die belangrike effek van fosfaatbemesting op die proteïeninhoud van sojabone nie. Dr Dreyer bevestig dat fosfaat 'n baie belangrike rol speel. Dr Van der Walt noem dat hy 'n artikel oor die impak van stres weens droogte en siekte op die samestelling van sojabone aan die kantoor beskikbaargestel het. Hy sê die artikel bied ook nuttige inligting oor die proteïen- en olievlakke van sojas.

   Die Voorsitter rapporteer dat die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) met befondsing van die oliesadebedryf jaarliks 'n sojaoeskwaliteitsverslag saamstel, terwyl die PNS op versoek van die Animal Feed Manufacturers' Association (AFMA) befondsing beskikbaar gestel het vir kwaliteitsontledings van 'n aantal monsters van plaaslikgeproduseerde soja-oliekoek.

   Dr Briedenhann sê die kwaliteit van soja-oliekoek word geaffekteer deur die prosesseringsmetode wat gebruik word. Hy noem dat hoofsaaklik twee faktore hier 'n rol speel, te wete die beheer van die sojas tydens inname, en die aanwending van 'n warmontdoppingsproses, tydens prosessering.

   Mnr Keun noem dat SAGL se verslag gepubliseer sal word op die webblaaie van SAGL (www.sagl.co.za) en die oliesadebedryf (www.opot.co.za). Hy sê 'n artikel sal oor die bevindinge van die SAGL-studie gepubliseer word, en voeg by dat die verslag oor die plaaslike sojaboonoeskwaliteit geen werklike rede tot kommer bied nie.

  6. Planttelersregte en -beleid

   (Besluit 7.3.1 van die Sonneblom- en Sojaboonforumnotule van 7 November 2011)

   Dr Van der Walt bevestig dat kommentaar gelewer is op, en voorstelle gemaak is ten opsigte van, die konsepwysigingswetsontwerp op Planttelersregte. Hy meld egter dat terugvoering nog ingewag word hierop.

  7. Sonneblominligting

   (Besluit 12.14.1 van die Oliesade-Advieskomiteenotule van 18 April 2012 en besluit 7.4.1 van die Navorsings­prioriteits­komiteenotule van 29 Junie 2012)

   Die Voorsitter rapporteer dat samesprekings gevoer is met die LNR-IGG oor die moontlikheid dat 'n tweeweeklikse of maandelikse oorsig van die plaaslike sonneblombedryf gepubliseer word.

   Dr Nel noem dat GraanSA ingestem het om die sonneblominligting op 'n maandelikse basis te publiseer. Hy sê die samewerking van die saad- en chemiese maatskappye ten opsigte van materiaal vir artikels sal ook bekom word. Die Voorsitter spreek sy waardering hieroor uit.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – Internasionaal en Plaaslik

   Dr Briedenhann rapporteer dat die prys van 47% proteïen sojaboonoliekoek geland te Durban die vorige dag te staan gekom het op R5 860 per ton, soos bereken teen 'n wisselkoers van R8,75/US$. Hy sê die waarde van volvetsoja (110%) word dus bereken op R6 789 per ton, en die riglynprys aan produsente op R5 581 per ton. Hy noem dat die Desemberprys van sojabone op SAFEX tans te staan op R5 700 per ton. Hy wys daarop dat volvetsojas tans nie baie koste-effektief is, sover dit verbruik in dierevoeding betref nie. Hy sê sojas verhandel tans nagenoeg R490 per ton bo uitvoerpariteit.

   Dr Briedenhann bied 'n oorsig van huidige markomstandighede aan. Hy sê die internasionale sojaboonvoorraadscenario het drasties verander, met die Amerikaanse droogte wat na verwagting ook 'n groot impak sal hê. Hy noem dat die Suid-Amerikaanse oes volgens skatting 36 miljoen ton meer sal wees as dié van die vorige jaar, maar dat die voorraadsituasie desnieteenstaande uiters stram sal bly. Hy sê na verwagting sal boon- en oliekoekpryse tot en met Desember 2012 ferm bly, wanneer daar meer duidelikheid sal wees oor die effek van die Suid-Amerikaanse oes.

   Dr Briedenhann noem dat verbruiksrantsoenering 'n belangrike faktor is, wat byvoorbeeld tot gevolg sal hê dat braaikuikenproduksie dramaties teruggesny sal word.

  2. SAFEX

   (Besluit 9.5.1 van die Sonneblom- en Sojaboonforumnotule van 7 November 2011)

   Daar word kennis geneem van die Forumbesluit om SAFEX se aksie, om die bemarkingsjaar van sojabone en sonneblom te skuif na Maart tot Februarie in plaas van Januarie tot Desember, te ondersteun. Mnr Hawkins sê daar is tot dié stap oorgegaan, ten einde die verwarring tussen die produksieseisoen en bemarkingseisoen uit die weg te ruim.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. Sojabone

   1. KwaZulu-Natal

    1. Algemeen

     Die Voorsitter rapporteer by monde van Mnr Du Plessis dat KwaZulu-Natal goeie reëns gehad het, en dat al die produsente besig is om te plant. Hy meld voorts dat aankope van sojasaad in KwaZulu-Natal met 15% toegeneem het.

     Mnr Havenga rapporteer dat baie min sojas tot dusver aangeplant is in gebiede soos Vryheid, Dundee en Normandien, omdat die lande te nat is. Hy sê die produsente by wie hy navraag gedoen het, het aangedui dat hul beoog om ongeveer dieselfde aantal hektare sojas as die vorige jaar aan te plant.

    2. Super Sojakompetisie

     Die Voorsitter sê Mnr Du Plessis het ook rapporteer dat die "No-Till"-dag baie suksesvol verloop het, met nagenoeg 300 persone wat die geleentheid bygewoon het. Hy meld verder dat die opbrengskompetisie nou amptelik bekendgestel is in KwaZulu-Natal, en heelwat belangstelling gewek het. Hy sê luidens Mnr Du Plessis is navraag gedoen oor die uitbreiding van die kompetisie na ander dele van Suid-Afrika.

     Dr Dreyer rapporteer dat Mnr Du Plessis ook tydens die dinee, wat aangebied is as deel van die "No-Till"-dag, verslag gelewer het oor die Noord-Amerikaanse studietoer, waartydens ondersoek ingestel is na opbrengskompetisies aldaar. Hy sê Mnr Du Plessis het ook aangedui wat beplan word met die opbrengskompetisie. Hy doen aan die hand dat die kompetisie as 'n opbrengsuitdaging of "yield challenge" bekend staan, aangesien die begrip "kompetisie" impliseer dat daar wenners en verloorders sal wees onder die deelnemers.

     Besluit:

     1. Dat die Super Sojakompetisie eerder as 'n opbrengsuitdaging of "yield challenge" bekend behoort te staan.
     2. Drs De Kock, Dreyer
      Mnr Du Plessis
      Sojawerkgroep

   2. Mpumalanga en Gauteng

    1. Algemeen

     (Besluit 9.2.1.1 van die notule van die Spesiale Vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 25 Julie 2012)

     Mnr De Beer rapporteer dat die sojabone wat aangeplant is in die omgewing van Dirkiesdorp al begin opkom het, terwyl die produsente in Kinross tans besig is om te plant.

     Die Voorsitter reël dat die besluit rakende die bemestingsproewe op Mnr Roos se plaas oorstaan.

     Besluit:

     1. Dat die bemestingsproewe wat op Mnr Roos se plaas onderneem is, bespreek word tydens die volgende Sojawerkgroepvergadering.

      Mnr Roos
      Drs De Kock, Dreyer
      Sojawerkgroep

   3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

    1. Algemeen

     Mnr Potgieter rapporteer dat die Noordwesprovinsie nog nie reën gehad het nie. Hy sê na verwagting sal redelik meer sojas aangeplant word in dié provinsie in die komende seisoen.

   4. Vrystaat

    1. Algemeen

     (Besluit 9.4.1.1 van die notule van die Spesiale Vergadering van die Sojawerkgroep van 25 Julie 2012)

     Die Voorsitter noem dat die oostelike deel van die Vrystaat reeds reën gehad het, maar dat die middelste en westelike deel nog wag vir reën.

     Mnr Louw rapporteer dat hy steeds poog om 'n afspraak te reël met Mnr Engelbrecht. Die Voorsitter reël dat die besluit oorstaan.

     Besluit

     1. Dat kennis geneem word dat besoek afgelê sal word by Mnr Gert Engelbrecht, wat tussen Hoopstad en Bloemhof boer, met die oog daarop om 'n generiese artikel oor Mnr Engelbrecht se wenresep vir sojaverbouing onder besproeiing te publiseer.
     2. Dr Dreyer
      Mnr Louw
      Sojawerkgroep
      Tegnologiekomitee

   5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Distrikte

    1. Algemeen

     Geen verslaglewering.

   6. Algemeen

    Geen verslaglewering.

  2. Sonneblom

   1. KwaZulu-Natal, Wes- en Oos-Kaap

    Die Voorsitter verneem wat die verwagte aanplantings van sonneblom in die komende seisoen sal wees, veral gesien in die lig van die pryse wat tans vir sonneblom betaal word.

    Mnr Louw sê volgens die saadmaatskappye sal nagenoeg 600 000 hektaar sonneblom plaaslik aangeplant word in die komende seisoen, wat 'n goeie verbetering sal wees op die 470 000 hektaar wat die vorige seisoen met sonneblom beplant is.

    Dr Nel sê luidens die saadmaatskappye is sonneblomsaadverkope baie beter as die vorige jaar.

   2. Mpumalanga en Gauteng

    Geen verslaglewering.

   3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

    Geen verslaglewering.

   4. Vrystaat

    Geen verslaglewering.

   5. Algemeen

    Geen verslaglewering.

 10. Navorsing

  1. Sojabone

   1. Projekaansoeke

    Die Voorsitter noem dat terugvoering tydens die eersvolgende vergadering verskaf sal word oor die projekaansoeke wat ten opsigte van sojaboonnavorsing goedgekeur is.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat terugvoering tydens die eersvolgende vergadering verskaf sal word oor die projekaansoeke wat ten opsigte van sojaboonnavorsing goedgekeur is.
    2. Mnr Keun
     Sojawerkgroep / SSF

   2. Nasionale cultivarproewe 2011-2012

    Dr Thompson rapporteer dat die verslag oor die nasionale cultivarproewe wat in die 2011-2012 produksiejaar aangeplant is, gefinaliseer is, en eersdaags op die LNR-IGG webblad en ook in hardekopie gepubliseer sal word. Hy sê kopieë van die aanbevelings voortspruitend uit die cultivarproewe is reeds beskikbaar.

   3. Roes

    1. Roesvangerproewe

     Mnr De Beer noem dat ander medewerkers identifiseer is te Dirkiesdorp, Normandien en Morgenzon, aangesien die vorige medewerkers hul plase verkoop het.

    2. Roes: Beplanning vir 2012-2013

     (Besluite 17.1 en 17.2 van die Spesiale Vergadering van die Sojawerkgroepnotule van 25 Julie 2012)

     Dr De Kock rapporteer dat geen nuwe projekvoorleggings ontvang is vir die 2012/2013 produksie­seisoen nie.

   4. Sclerotinia

    (Besluit 18.1 van die notule van die Spesiale Vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 25 Julie 2012)

    Daar word kennis geneem dat die Sclerotinia-opnames voortgesit sal word.

    1. Sclerotinia: Beplanning vir 2012-2103

     (Besluite 20.1 en 20.2 van die notule van die Spesiale Vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 25 Julie 2012)

     Daar word kennis geneem dat die Sclerotiniaproewe te Kinross voortgesit sal word.

     Die Voorsitter noem dat Mnr Van Wyk sekere kortgroeiercultivars ingesluit het by die Kinrossproewe, weens die feit dat die graan reeds gevorm is teen die tyd wat Sclerotiniabesmetting posvat, en die siekte dus ontwyk word. Hy sê daar is egter beweer dat die Brasilaanse sojabone van 'n hoogstaande kwaliteit is, weens die feit dat merendeels langgroeiers aangeplant word in Brasilië.

     Die Voorsitter sê Mnr Van Wyk het egter rapporteer dat die LNR-analises aangedui het dat die proteïenvlak van die kortgroeier LS6444 bepaal is op 39,9%, terwyl die proteïenvlak van die ander cultivar wat ingesluit is by die proewe, PAN1666R, bepaal is op 38,2%. Hy voeg egter by dat dié bevinding slegs geld ten opsigte van een jaar se proewe.

     Die Voorsitter noem dat Mnr Van Wyk te kenne gegee het dat die Sclerotiniaproef vroeg aangeplant gaan word, en dat drie nuwe middels evalueer sal word. Hy sê Contans sal nie weer evalueer word nie, aangesien voorraad van die middel nie bekom kon word nie.

   5. Rhizobium – Terugvoering

    (Besluit 10.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 3 Mei 2012)

    Mnr Louw rapporteer dat GraanSA gedurende die seisoen ondersoek ingestel het na geregistreerde Rhizobia in Suid-Afrika. Hy sê MBFI, Soygro en Stimuplant se entstowwe is geregistreer, terwyl Microbial Solutions een van die maatskappye was wat tydens die ondersoek ongeregistreerde Rhizobia verkoop het, hoewel hulle entstowwe intussen geregistreer is vir WB74, asook twee onbekende rasse.

    Mnr Louw noem dat GraanSA sekere riglyne daargestel het vir die aankoop en gebruik van entstowwe, waaronder die aanbeveling dat geregistreerde Rhizobium aangekoop moet word, en die aanbeveling dat onbekende rasse eerder in 'n kontroleperseel, en nie op 'n groot skaal gebruik moet word nie, sodat die resultate vergelyk kan word met die van ander middels. Hy sê Dr Jarvie het hom ingelig dat sekere Rhizobia verskillend reageer op verskillende cultivars, en is die saadmaatskappye versoek om aan te beveel welke Rhizobia op welke cultivars gebruik moet word. Hy meld op navraag dat middels twee of drie jaar plaaslik getoets moet word, voodat dit geregistreer kan word.

    Die Voorsitter reël dat die saak rakende die registrasie van onbekende Rhizobiumrasse verwys word na die Tegnologiekomitee. Hy versoek ook dat GraanSA verdere ondersoek sal instel na die aangeleentheid. Dr Griessel doen aan die hand dat gesprek gevoer word met die LNR-NIPB, ten einde agter die kap van die byl te kom. Dr Lamprecht stel voor dat Dr Staphorst betrek word by die aangeleentheid, weens sy ondervinding op dié gebied.

    Mnr Louw sê daar is voorgestel dat Dr Hassen se projek uitgebrei word, deur die nuwe rasse te evalueer.

    Besluite:

    1. Dat die saak rakende die registrasie van onbekende Rhizobiumrasse verwys word na die Tegnologiekomitee.

     Dr De Kock
     Tegnologiekomitee

    2. Dat terugvoering ingewag word vanaf GraanSA oor die kwessie rakende die registrasie van onbekende Rhizobiumrasse.

     Mnr Louw
     Sojawerkgroep

   6. Biobrandstowwe

    Daar word kennis geneem van die dokument "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf – Derde kwartaal, 1 Julie tot 30 September 2012", soos saamgestel deur Dr Du Plessis, en van die artikels "Biofuel breakthrough – but the devil is in the detail", "Biobrandstof só doodgebore" en "Boosting the biofuels industry".

    Die Voorsitter onderneem om inligting oor camelina, waarna Dr Du Plessis verwys in sy dokument, te laat inbind saam met die dokumentasie van die eersvolgende vergadering.

    Dr Du Plessis sê klaarblyklik beweeg die biodieselbedryf geleidelik weg van metielesters na 'n ander tipe koolwaterstof, as brandstof.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat inligting oor camelina ingebind sal word saam met die dokumentasie van die eersvolgende vergadering.
    2. Mnr Keun
     Sojawerkgroep

   7. Onderwerpe vir webstudies

    (Besluit 10.7.1 van die Sojawerkgroepnotule van 3 Mei 2012)

    Die Voorsitter nooi die lede om Mnr Keun attent te maak op onderwerpe waaroor hulle webstudies sou wou laat onderneem.

   8. Macrophomina (Charcoal rot)

    Daar word kennis geneem van die pamflet wat Dr Tewoldemedhin saamgestel het oor Macrophomina. Dr Lamprecht bevestig dat die siekte stresgekoppel is. Sy sê die swam kom definitief voor op die saad, en meld verder dat sy en Dr Tewoldemedhin beoog om verdere ondersoek in te stel na die aangeleentheid.

    Dr De Kock noem dat goedkeuring verleen is dat die inligting vervat in die pamflet gepubliseer kan word in MGK se nuusblad, en ook op die PNS se webblad.

  2. Sonneblom

   1. Projekaansoeke

    Die Voorsitter noem dat terugvoering tydens die eersvolgende vergadering verskaf sal word oor die projekaansoeke wat ten opsigte van sonneblomnavorsing goedgekeur is.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat terugvoering tydens die eersvolgende vergadering verskaf sal word oor die projekaansoeke wat ten opsigte van sonneblomnavorsing goedgekeur is.
    2. Mnr Keun
     Sojawerkgroep / SSF

   2. Sclerotinia: Voorlegging

    Daar word kennis geneem van Dr De Kock se voorlegging getitel "Progress report: Sclerotinia in soybean and sunflower".

   3. Sclerotinia-opname

    Daar word kennis geneem van die resulate van die Sclerotinia-opname, wat in die 2011-produksieseisoen gedoen is.

    Dr Nel noem dat Sclerotinia by sonneblom oorwegend klimaatgedrewe is. Dr De Kock bevestig dat die Sclerotinia-opnames voortgesit sal word.

 11. Saad

  1. Sojabone

   Mnr Louw rapporteer dat voldoende sojaboonsaad in die huidige produksieseisoen beskikbaar gestel is vir 160 000 hektaar.

  2. Sonneblom

   Mnr Louw rapporteer dat voldoende sonneblomboonsaad beskikbaar gestel is vir aanplanting in die huidige produksieseisoen. Hy sê verkope van sonneblomsaad vorder fluks.

   Die Voorsitter rapporteer dat die oliesadebedryf befondsing beskikbaar gestel het vir 'n sonneblom­oeskwaliteitstudie.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2013: Datums, terugvoering en reklame

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   17-22 Februarie 2013 Internasionale Sojanavorsingskongres, Durban WSRC IX 2013
   26 Februarie 2013 Hatfield-Inligtingsdag (tentatief)
  2. Wisselbou

   Die Voorsitter reël dat die artikel, wat gebaseer is op die voorlegging wat Mnr Pietman Botha aangebied het oor wisselbou, tydens 'n byeenkoms van GraanSA-lede, ingebind word saam met die dokumentasie van die eersvolgende vergadering (SAGraan, September 2012).

   Mnr Louw sê GraanSA kan reël dat die betrokke voorlegging aangebied word aan 'n Sojawerkgroep / SSF-vergadering.

   Dr Lamprecht verneem of enige navorsing al onderneem is oor die voordele wat mielies aan sojas bied, in 'n soja:mielies wisselboustelsel. Dr Nel sê hoewel hy nie van enige navorsing in dié verband bewus is nie, is daar al wél bevind dat sojas baie goed presteer na sorghum.

   Dr De Kock noem dat Mnr Van Wyk tans navorsing in dié verband onderneem te Hatfieldproefplaas.

   Besluit:

   1. Dat die artikel, wat gebaseer is op die voorlegging wat Mnr Pietman Botha aangebied het oor wisselbou, tydens 'n byeenkoms van GraanSA-lede, ingebind word saam met die dokumentasie van die eersvolgende vergadering (SAGraan, September 2012).
   2. Mnr Keun
    Sojawerkgroep / SSF

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webblad – Nuusbrokkies en kleurfoto's

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om interessante inligting en kleurfoto's beskikbaar te stel, met die oog op plasing daarvan op die PNS-webblad.

   Daar word kennis geneem van die nuusberigte "Soy brings health benefits through a variety of soyfoods", "Are we really seeing potassium-deficient corn and soybean", "Brazilian Seed Association celebrates EU approval of commercialization of new transgenic soy", "Focusing on flood-tolerant soybeans", "Soybean acreage is expected to increase by 800 thousand hectares in the next harvest", "Harper Government invests in soybeans designed for success", "Sales of soy-based foods in US grow despite sluggish economy and increased competition", "Wêreldsojaboon-navorsingskonferensie in Februarie 2013 gehou" en die inligtingstuk "Thin soybean stands – should I replant, fill in, or leave it alone".

   Dr Lamprecht noem dat heelwat navorsing onderneem is oor die verband tussen kaliumtekorte en vatbaarheid vir wortelsiektes. Sy sê plante met 'n kaliumtekort is beslis meer vatbaar vir wortelsiektes.

  2. Artikels

   (Besluite 10.8.9.1 en 10.9.8.3.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 15 en 16 Augustus 2012)

   Daar is reeds kennis geneem dat 'n artikel moontlik gepubliseer sal word oor die sukses wat Mnr Engelbrecht behaal met sojaverbouing onder besproeiing. (***Besluit 9.1.4.1.1)

   Daar word kennis geneem dat die artikel oor die bestuur van Sclerotinia, wat onlangs gepubliseer is in die SAGraan, aangepas sal word, en aangevul sal word met waarnemings wat gemaak is in die Kinrossproewe, en dat 'n artikel in dié verband weer gepubliseer sal word.

   Daar word voorts kennis geneem van die artikels wat vervat is as deel van Bylae M.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die artikel oor die bestuur van Sclerotinia, wat onlangs gepubliseer is in die SAGraan, aangepas sal word, en aangevul sal word met waarnemings wat gemaak is in die Kinrossproewe, en dat 'n artikel in dié verband weer gepubliseer sal word.

    Dr De Kock
    Sojawerkgroep / SSF
    Tegnologiekomitee

  3. Spreker: Dr E Briedenhann – Algemene oorsig oor sojabone

   (Besluit 13.5.1 van die Sojawerkgroepnotule van 3 Mei 2012, besluit 10.6.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 25 April 2012, besluit 10.6.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 27 Junie 2012 en besluite 10.3.1 en 10.3.2 van die Tegnologie­komiteenotule van 15 en 16 Augustus 2012)

   Dr Briedenhann verskaf 'n bondige oorsig van die opkoms van die sojaboongewas, sedert sojas vir die eerste keer in China geproduseer is in ongeveer 1 000 vC. Hy meld onder andere dat Brasilië eers in die sewentigerjare van die vorige eeu toegetree het tot die sojamark, en in 2012 die wêreld se voorste sojaproduserende land geword het. Hy noem ook dat Afrika oor die potensiaal beskik om by die wêreld se voorste sojaproduserende gebiede aan te sluit, en dat China se geweldige aptyt vir olies, minerale en voedingstowwe hier dien as hoofdrywer, aangesien China slegs oor beperkte bewerkbare grond beskik.

   Dr Briedenhann verskaf voorts 'n oorsig van die dramatiese verandering in die perskapasiteitscenario plaaslik. Hy sê plaaslike sojaboonproduksie sal skerp moet toeneem, om aan die plaaslike verbruiksbehoeftes te voldoen.

   Dr Briedenhann noem dat Suid-Afrika tans 'n waterskeidingstydperk beleef ten opsigte van die invoer van soja-oliekoek vanaf Suid-Amerika, en is die mening toegedaan dat 'n uiters gunstige tydperk voorlê vir sojaproduksie plaaslik.

   Die Voorsitter meld op navraag van Dr Van Twisk oor die lae plaaslike verbruikersvraag na sojas vir menslike voeding, dat die bedryf nog nie geleer het om sojas in te sluit by die plaaslike dieët, kultuur en smaakvoorkeure nie.

   Dr Briedenhann meld op navraag van Dr Du Plessis dat die vraag na biobrandstof feitlik geen effek het op die prys van sojabone en soja-oliekoek nie.

   Dr Griessel noem dat die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) se ontledings duidelik aandui dat die plaaslike vraag na oliekoek drasties sal afneem, indien die invoertariewe op hoenders opgeskort sou word.

   Die Voorsitter bedank Dr Briedenhann vir 'n insiggewende aanbieding.

   Daar word kennis geneem dat Me Truter, Prof Johnnie van den Berg, Prof KJ Kunert en Mnr Antonie Delport oorweeg word as sprekers by toekomstige Sojawerkgroepvergaderings.

   Besluit:

   1. Daar word kennis geneem dat die volgende sprekers oorweeg word as sprekers by Soja­werkgroepvergaderings:
    • Me Truter, entomoloog verbonde aan die LNR-IGG, wat 'n aanbieding kan doen oor haar opname oor biodiversiteit van insekte in sojas, asook Dr Annemie Erasmus;
    • Prof Johnnie van den Berg, wat genooi kan word om 'n voorlegging te doen oor GM-gewasse;
    • Prof KJ Kunert; en
    • Mnr Antonie Delport van Syngenta.

    Dr De Kock
    Sojawerkgroep

  4. Vergelyking van die inkomste- en kosteramings vir geselekteerde lande

   (Besluit 13.2.1 van die Dagbestuursnotule van 11 April 2012)

   Daar word kennis geneem van die dokument "Vergelyking: Inkomste- en kosteramings vir sojabone vir geselekteerde lande".

  5. Sunflower Week in Review

   Daar word kennis geneem van die onderskeie uitgawes van die Sunflower Week in Review, wat vervat is as deel van Bylae O.

  6. Stroopprobleme met sojas op sanderinge gronde

   (Besluit 10.7.10.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 27 Julie 2012)

   Daar word kennis geneem dat stroopprobleme op sanderige gronde omseil kan word deur baie stoppel op die lande te laat lê, ten einde windskade te beperk, en deur cultivars aan te plant, wat peule op 'n hoër hoogte dra. Die saak word as afgehandel beskou.

  7. Sojaboonhandleiding

   (Besluite 8.13.4.1 en 8.13.4.2 van die Tegnologiekomiteenotule van 15 en 16 Augustus 2012 en besluit 7.4.1 van die Soja­werkgroepnotule van 3 Mei 2012)

   Dr Thompson noem dat die LNR-IGG se hersiene Sojaboonhandleiding gepubliseer is, en eersdaags bekendgestel sal word by 'n funksie. Die Voorsitter sê die hersiene handleiding sal deurgegaan word, sodat moontlike leemtes in die inligting ten opsigte van faktore wat saak maak vir die sojaplant identifiseer kan word.

   Besluit:

   1. Dat die hersiene weergawe van die LNR-IGG se Sojaboonhandleiding deurgegaan sal word, sodat moontlike leemtes in die inligting ten opsigte van faktore wat saak maak vir die sojaplant identifiseer kan word.
   2. Dr De Kock
    Sojawerkgroep
    Tegnologiekomitee

  8. Sonneblomhandleiding

   Dr Nel bevestig dat 'n Sonneblomhandleiding beskikbaar is by die LNRIGG. Hy sê die gids tot sonneblomsiektes is egter uit druk.

   Die Voorsitter doen aan die hand dat 'n beroep vanuit GraanSA se geledere gedoen word op die LNR-IGG om die sonneblomsiektegids te herdruk. Hy sê die oliesadebedryf kan genader word om die nodige befondsing te voorsien, indien benodig.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word oor die herdruk van die LNR-IGG se gids tot sonneblomsiektes.
   2. Dr Nel
    Mnr Louw
    Sojawerkgroep / SSF

  9. "Condensed collation of key points from USDA-ARS Report on January 2012 Sclerotinia Initiative Annual Meeting"

   (Besluit 7.1.1 van die Oliesade-Advieskomiteenotule van 1 Augustus 2012)

   Daar word kennis geneem van die dokument "Condensed collation of key points from USDA-ARS Report on January 2012 Sclerotinia Initiative Annual Meeting", wat saamgestel is deur Dr Van der Walt.

  10. World Soybean Research Conference (WSRC) IX 2013

   Die Voorsitter noem dat die tentatiewe program van die WSRC IX 2013, wat aangebied word vanaf 17 tot 22 Februarie 2013 te Durban, beskikbaar is op die konferensiewebblad (www.wsrc2013.co.za).

  11. GMO-etikettering: gewysigde regulasies

   Dr Van der Walt rapporteer dat hy kommentaar ingedien het oor die gewysigde regulasies ten opsigte van etikettering. Hy onderneem om terugvoering te verskaf in dié verband.

 14. Verkiesing van ampsdraers – Sojaboonforum

  1. Verkiesing van Voorsitter

   (Besluit 10.1.1 van die Sonneblom- en Sojaboonforum van 8 Februarie 2011)

   Die Voorsitter sê die reëling is dat 'n verteenwoordiger van die sojabedryf en 'n verteenwoordiger van die sonneblombedryf verkies word tot die posisies van voorsitter en visevoorsitter van die Sonneblom- en Sojaboonforum. Hy noem dat die tweejaarlange termyne van voorsitter en visevoorsitter nie gelyklopend is nie. Hy meld verder dat Mnr Jan Botma tans dien as visevoorsitter van die Sonneblom- en Sojaboonforum, en dat sy termyn in 2014 verstryk.

   Mnr Keun versoek die lede om nominasies vir die voorsitter van die Sonneblom- en Sojaboonforum. Mnr GJH Scholtemeijer word eenparig herkies as voorsitter van die Sonneblom- en Sojaboonforum vir die tydperk Februarie 2013 tot Februarie 2015. Mnr Scholtemeijer sal dus die sojabedryf verteenwoordig op die Advieskomitee.

   Die lede ondersteun die gedagte dat die vergaderings van die Sojawerkgroep en die Sonneblom- en Sojaboonforum as een gesamentlike vergadering aangebied word.

   Besluit:

   1. Dat Mnr GJH Scholtemeijer herkies word as voorsitter van die Sonneblom- en Sojaboonforum vir die tydperk Februarie 2013 tot Februarie 2015, en dus ook as verteenwoordiger van die sojabedryf op die Advieskomitee.
   2. Mnr Keun

 15. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum word bevestig as 31 Januarie 2013.

 16. Afsluiting

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum word bevestig as 31 Januarie 2013.