OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

Pula/Imvula: monthly magazine focusing on the developing farmer

GRAIN SA — 2021-07-26

Take a look at the interesting information published monthly in the Pula/Imvula magazine on GrainSA's website.

Monthly Pula/Imvula magazine focusing on the developing farmer

ANNOUNCEMENT  //

PRF Canola Yield Competition 2021

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2021-07-26

Kindly note that the PRF Canola Yield Competition will continue this season but in a different format. Information in this regard will be provided during the first week of August 2021.


Sojaflits 1 / Soybean News Flash 1

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2021-07-15

 • Evalueer die pas afgelope seisoen op beide die sojaboonland en die land waarop die komende seisoen sojabone geplant gaan word. Waarna veral opgelet behoort te word sluit in:
  • swak kolle, stel vas waarom dit swak is en hoe kan dit opgelos word;
  • watter siektes, peste en plae het voorgekom en hoe kan die bestryding daarvan verbeter word;
  • kyk na die onkruidspektrum en hoe dit beter beheer kan word;
  • neem die wagperiode van onkruiddoders in ag voordat sojabone aan 'n bepaalde land toegewys word.
 • Neem verteenwoordigende grond monsters en opbrengskaarte en maak seker dat die resultate vroeg genoeg benut kan word om regstellings, indien enige, betyds te maak. Hierdie inligting sal ook die tydige aankoop van kunsmis en kalk bevorder. Neem in ag dat 1 ton sojaboon graan tot soveel as 100kg N, 8kg P en 40kg K en 6kg S verwyder met 'n water pH wat verkieslik bokant 6 moet wees.
 • Cultivarkeuses moet gemaak word om saad betyds te bestel.
  • Kies allereers die volwassenheidsgroep waaruit die cultivars moet kom en daarna die bepaalde stel cultivars. Hoe koeler die gebied hoe vinniger sal die verkose cultivar moet wees om die eerste ryp te ontsnap, of om in te pas by 'n laat aanplanting. Volwassenheidsgroepe val tussen 4 en 7 met 4 die kortste groeiers en 7 vir 'n warm lang produksieseisoen.
  • Kies meer as een cultivar met verskillende groeilengtes. Nie alleen sal dit die risiko versprei nie maar uit 'n praktiese oogpunt sal dit die stroopdatum versprei wat die druk op stroperaanwending verlig.
  • Maak seker van spesifieke cultivareienskappe soos siekteverdraagsaamheid, peulhoogte (vir maklike stroopbaarheid) en veral aanbevole plantestand.
  • Saadgrootte sal bepaal hoeveel saad per hektaar benodig word by 'n plantestand wat mag wissel tussen 250 000-400 000 plante per hektaar.
  • Die keuse van 'n spesifieke cultivar vir 'n bepaalde gebied behoort gebaseer te word op soveel bronne van inligting as wat bekom kan word. Die Nasionale Cultivarproewe wat deur die LNR uitgevoer word is 'n goeie bron van basiese inligting, vul dit aan deur maatskappy inligting en studiegroepproewe.

Selekteer die beste land en pas wisselbou toe

 • Sojabone behoort verkieslik op 'n diep goedgedreineerde grond met goeie waterhouvermoë geplant te word. Sojabone kan goed produseer op kleigronde maar kan ewe eens op sandgronde verbou word alhoewel knopwortelaalwurm 'n probleem mag skep.
 • Beplan die gewasopvolging. Onthou wisselbou is 'n stelsel nie 'n toevallige besluit nie. Neem veral in ag dat mielies wat op sojabone volg in die meeste gevalle meer as 10 persent opbrengsverhoging (op mielies) toon.
 • Wisselbou kan ook met koring suksesvol gedoen word.

Bewaringsbewerking

 • Sou 'n produsent oorweeg om na bewaringsbewerking oor te skakel sal hy nou reeds alle aspekte in orde moet kry vir die verandering.
  • pH regstel;
  • Bemesting optimiseer veral fosfaat;
  • Beperkende lae ophef;
  • Verseker dat werktuie geskik is vir die nuwe stelsel, veral stoppelplanter(s) en spuit toerusting;
  • Moenie oorskakel na bewaringsbewerking as stoppel op die land minder as 30 persent van die landoppervlakte bedek nie.

SIEN OOK WESSEL VAN WYK SE VIDEOS OP DIE PNS WEBTUISTE

HAVE A LOOK AT THESE VIDEOS BY WESSEL VAN WYK ON THE PRF WEBSITE


 • Evaluate the past production season on both the soybean land and on the land where soybeans are to be planted in the coming season. Be on the lookout for aspects such as:
  • weak patches – determine why the patches are weak and how the problem can be resolved;
  • which diseases and pests were problematic, and how can control be improved;
  • the weed spectrum during the past season, and how can control be improved;
  • take the waiting period for herbicides into consideration before planting soybeans in a specific area.
 • Take representative soil samples and yield charts and ensure that the results are utilised timeously to effect corrective steps, if required. This information will also promote the timeous acquisition of fertiliser and lime. Take into account that a yield of 1 ton soybeans removes as much as 100kg N, 8kg P, 40kg K and 6kg S from the land. Water pH should preferably be ≥6.
 • Cultivar choices should be made so that seed can be ordered well on time:
  • First select the appropriate maturity group before deciding on specific cultivars. Fast growers should be selected in order to evade the first frosts in the cooler areas, or to fit in with a late planting. Maturity groups range from 4 to 7, with 4 being the shortest growing period and 7 for a long, warm production season.
  • Choose more than one cultivar with different growing periods. This will not only spread the risk, but will also alleviate pressure at harvesting time as harvesting dates will be well spaced.
  • Check cultivar characteristics such as disease tolerance, pod height (for easy harvesting) and take note of recommended plant density.
  • Seed size (hundred seed mass) will determine the quantity of seed required per hectare, with a planting density that may vary between 250 000 and 400 000 plants per hectare.
  • The choice of a specific cultivar for a specific area should be based on as many sources of information as possible. The results of the ARC's National Cultivar Trials are a good basic source of information. These results can be supplemented with information from seed companies and study groups.

Select the best land available and apply crop rotation:

 • It is preferable to plant soybeans on deep, well-drained soil with good water retention capacity. Soybeans can produce well on clay soils, and can also be planted in sandy soils although root knot nematodes may cause problems.
 • Plan the crop rotation system. Keep in mind that crop rotation is a system and not an accidental decision, and that a soybean:maize crop rotation system in most instances result in a 10% yield increase.
 • A crop rotation system with wheat can also be successful.

Conservation agriculture

 • Corrective measures need to be taken before switching to conservation agriculture. These include:
  • correction of pH;
  • optimising fertilisation specifically phosphate;
  • address soil compaction issues;
  • making sure implements and tools are suitable for use in conservation agriculture practices, especially planters and spray equipment;
  • do not switch to conservation agriculture if stubble on the land covers less than 30% of the soil surface.

GRAANTRUSTS ondersteun volhoubaarheid – Deel 2: Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust (OPOT)

OPDT/OAC — 2021-06-01

OORSPRONKLIK GEPUBLISEER OP JANUARIE 2019 DEUR
MARIËTTA CRONJÉ | SA GRAAN/GRAIN MEDEWERKER

Die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust is op 18 September 1997, met spesieke verwysing na canola, sonneblom, sojabone en grondbone, geregistreer met die hoofdoelwit om die oliesadebedryf in Suid-Afrika te bevorder en te ontwikkel.

"Dit beteken dat beide die kapitaal en inkomste van die trust slegs gebruik word vir die befondsing van projekte wat versoenbaar is met die doelstellings van die trust en in die belang van die olie- en proteïensaadbedryf," sê die trustadministrateur, mnr Gerhard Keun.

Die doelstellings van die trust behels onder andere:

 • Die finansiering van navorsingsprojekte ten opsigte van die verbetering, produksie, berging, verwerking of bemarking van oliesade;
 • die finansiering vir die voorsiening van inligting en adviesdienste aan die oliesaadbedryf ten opsigte van die produksie van oliesade en bemarking;
 • die belegging en bewaring van die bates van die trust;
 • die produktiewe benutting van die bates van die trust sodat die werklike waarde daarvan sover as moontlik gehandhaaf of vermeerder word; en
 • die finansiering van marktoegang of enige ander optrede wat in die belang van die olie- en proteïensaadbedryf is, mits dit in ooreenstemming is met die doelwitte van die wet.

Benewens die trust is daar ook 'n Oliesade Advieskomitee. Dié komitee adviseer die trust oor projekte wat in die belang van die bedryf gefinansier moet word bestaande uit verteenwoordigers uit die oliesadebedryf.

Die hoofdoelwitte van die komitee is: Die lewering van advies aan die trustees van die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust ten opsigte van die aanwending van sy fondse ten bate van die olie- en proteïensaadbedryf; om aanbevelings aan alle belanghebbende partye in die olie- en proteïensaadbedryf te doen; en die aanstelling van trustees in die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust.

Die trust en advieskomitee beskik ook oor 'n navorsingsdatabasis wat gereeld hersien word met nuwe navorsingsdokumente. Fondse word ook jaarliks deur die trust beskikbaar gestel vir beurse om verdienstelike kandidate te help om 'n magister- of doktorsgraad te verwerf. Voorts stel die trust jaarliks inkomste- en kostebegrotings saam ten opsigte van oliesade asook vir geselekteerde mededingende gewasse binne die somerreënvalgebiede. Dié inligting is bedoel om as riglyn gebruik te word deur bestaande of potensiële produsente van hierdie gewasse. Dit kan vergelyk word met 'n produsent se eie syfers. Aanpassings kan gemaak word ten opsigte van pryse en opbrengste asook die verskillende kostepunte om die situasie op 'n bestaande plaas te simuleer. Hierdie inligting is beskikbaar op die webwerf https://www.opot.co.za.


2021 Groundnut Information & Discussion Days

OPDT/OAC — 2021-03-17

All groundnut producers, selection plants, processors and traders are invited to come listen and contribute at any of the following events:

29 March 14h00 Setlagole "Boeresaal"
30 March 10h00 Uurpan Lodge, Schweizer-Reneke
31 March 10h00 The Venue, Hartswater
1 April 10h00 Hoopstad "Boeresaal"

On the agenda are matters such as

 • statutory levies
 • breeder seed, cultivar trials and ARC collaboration
 • structuring within the industry
 • market information
 • import levies
 • statutory local market inspections

Your participation and contribution are of great importance in drawing up our 2021/22 groundnut map.

ADRI BOTHA (Chairperson) | SA Groundnut Forum
groundnutforum@opot.co.za or 082 376 5940


Soya Bean for Human Consumption Symposium 2021

OPDT/OAC — 2021-03-04

Soya Bean for Human Consumption Symposium 2021

Join us for insightful presentations on soya bean production, the economic environment, soya bean processing and the application of soya beans for human consumption. Topics include agronomy, soya bean disease challenges, trans­formation, soya bean consumption, extrusion and processing, trade, value addition, improving soya bean products and much more.

16 September 2021

CSIR International Convention Centre
Meiring Naudé Road, Brummeria, Pretoria
CONTACT GERHARD KEUN FOR MORE INFORMATION

Crop protection remedies registered for use on soybeans

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2020-08-04

Please note that the chemicals registered on soybean, listed in the document "Crop protection remedies registered for use on soybean", is available on the website on the General Info page under the crop soybean.

Neem asseblief kennis dat die lys van chemiese middels wat op Sojabone geregistreer is, "Crop protection remedies registered for use on Soybean" nou beskikbaar is op die webtuiste, onder Algemene Inligting van Sojabone.