VISIT THE SOUTH AFRICAN RESOURCE PORTAL FOR IMPORTANT COVID-19 CORONA VIRUS INFO

OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

Pula/Imvula: monthly magazine focusing on the developing farmer

GRAIN SA — 2020-03-02

Take a look at the interesting information published monthly in the Pula/Imvula magazine on GrainSA's website.

Monthly Pula/Imvula magazine focusing on the developing farmer

Sojaflits 5 / Soybean News Flash 5

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2020-03-02

Strooptyd kom nou vinnig nader

 • Sojabone sal oopspring wanneer vogtige toestande gevolg word deur warm sonskyn dae. Dit is dus noodsaaklik om sojabone betyds te stroop.
 • As algemene riglyn kan aanvaar word dat 'n enkele stroper ongeveer 25 ha 'n dag kan stroop. Baie faktore kan hierdie syfer positief of negatief beïnvloed.
 • Stropers met 'n "flexitafel" is veral gewens waar peuldrag laag is soos wat meestal met kortgroeiseisoen kultivars die geval is.
 • Waar bewaringsbewerking toegepas word, is dit veral gewens dat die stroper die stoppel so eweredig moontlik versprei.
 • Stroper benutting kan verbeter word deur 'n verskeidenheid kultivars met verskillende groeilentes te plant. Waar moontlik kan plantdatums ook aangepas word. Hierdie aspek moet egter met omsigtigheid hanteer word aangesien sojabone daglentegevoelig is en dus heel anders as wat verwag groeiseisoenlente mag inkort.

SIEN OOK WESSEL VAN WYK SE VIDEO OP DIE PNS WEBTUISTE

HAVE A LOOK AT THIS VIDEO BY WESSEL VAN WYK ON THE PRF WEBSITE

Harvesting time is fast approaching

 • Soybeans should be harvested timeously, as soybean pods will shatter when moist weather is followed by dry and sunny weather.
 • As a general guideline, approximately 25 hectares can be harvested per day using one harvester. Many factors can however have a positive or negative impact on this figure.
 • Harvesters fitted with a flexi table should be used when pod height is low. Low pod height is a common problem with early maturing varieties.
 • It is particularly desirable that the harvester spreads the stubble as evenly as possible in conservation agriculture practices.
 • Harvester utilisation can be improved by planting a variety of cultivars with differing growth periods. Planting dates can also be adjusted where possible. This aspect should be handled circumspectly, as soybeans are sensitive to daylight length, which against expectation may shorten the growing period.

Sojaflits 4

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-11-01

 • Vanaf plant, wat die datum ook al mag wees, is dit uiters belangrik dat die boer sy lande gereeld sal besoek om sy eie vroeë waar­skuwingstelsel te wees.
 • Kyk noukeurig na die sojaboonland vir enige siekte, pes of plaag wat mag voorkom;
 • Waar onsekerheid is oor watter probleem dit is of watter regstellende stappe geneem kan word, raadpleeg 'n kundige;
 • In die "flits" van Julie is reeds melding gemaak van evaluasie van die vorige seisoen. Hierdie inligting kan nou handig gebruik word om voorkomende stappe te neem soos voortydig te begin spuit vir roes, indien toestande gunstig raak – (hoë) lugvog en temperature laer as 28ºC veral gedurende blomstadium – wat baie later mag plaasvind of waar roes algemeen voorkom;
 • Gereelde besoeke aan die sojaboonland sal verseker dat probleme soos stinkbesies en bolwurm betyds beheer kan word;
 • Let daarop dat die aanwending van enige chemiese bespuiting insluitende onkruidbeheer, suiwer volgens die voorskrifte uitgevoer moet word. Dit sluit in die regte spuitstukke, watervolumes, tenkmengsels en veral die regte pH om optimale resultate te verkry.

Sien ook Wessel van Wyk se video op die PNS webtuiste

 

CEC announcement: Summer Crops 2019
CEC aankondiging: Somergewasse 2019

CROP ESTIMATES COMMITTEE — 2019-10-17

The Crop Estimates Committee (CEC) was requested to release additional summer crop estimates later in the year.

Therefore, please take note that the Committee, in addition to the scheduled eight production forecasts, is also going to release two more estimates – a ninth production forecast, as well as a final production estimate on summer crops for the 2018/2019 production season – on 24 October 2019 and 26 November 2019, respectively.

This request will also apply to the future production seasons, i.e. from the 2019/2020 season.


Die Oesskattingskomitee is versoek om addisionele skattings vir somergewasse later in die jaar vry te stel.

Daarom, neem asseblief kennis dat die Komitee, bo en behalwe die geskeduleerde agt produksieskattings, ook nog twee verdere skattings gaan vrystel – 'n negende produksieskatting, sowel as 'n finale produksieskatting van somergewasse vir die 2018/2019 produksie-seisoen – onderskeidelik op 24 Oktober 2019 en 26 November 2019.

Hierdie versoek is ook van toepassing op die toekomstige produksie-seisoene, d.w.s. vanaf die 2019/2020-seisoen.

Signature of Crop Estimates Committee Chairman 2019

CHAIRMAN: CROP ESTIMATES COMMITTEE
VOORSITTER: OESSKATTINGSKOMITEE


Sojaflits 3

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-10-01

 • Plantvoorbereiding is krities belangrik vir goeie opbrengste.
  • Plant verkieslik gesertifiseerde saad van goedaangepaste cultivars vir die bepaalde gebied;
  • Hanteer die saad versigtig. Die val van saadsakke kan die kiemkrag en veral groeikragtigheid benadeel;
  • Ent die saad vooraf met geregistreerde sojaboonentstof of dien die entstof op die saad in die plantery toe, maar maak seker dat die ry so gou moontlik met grond bedek word na toediening;
  • Sojaboonentstof is 'n lewende bakterie wat gedood word deur direkte sonlig, hoë temperature en sekere chemiese middels. Vogverlies uit die entstof sal bakterieë laat afsterf en dus effektiwiteit verminder;
  • Maak seker van die vervaldatum van die entstof en hoe dit gestoor is. Hitte maak entstof dood, so ook die vries van die entstof;
  • Ent elke keer as sojabone geplant word.
 • Plant van sojabone.
  • Planter moet gekalibreer wees vir die spesifieke cultivar en veral vir die voorgeskrewe plantestand;
  • Plant die sojabone in klam grond met voldoende water in die grondprofiel;
  • 'n Plantdiepte van nie dieper as 5cm word aanbeveel;
  • Plant verkieslik as grondtemperature vir meer as drie dae tussen 15-18ºC is. Hoe laer die temperature hoe langer neem die plant om op te kom terwyl dit ook minder egalig is. Saailingsiektes kan ook 'n groter rol speel waar ontkieming vertraag word;
  • Ongeag die plantstand wat tussen 250 000 tot 400 000 plante per hektaar kan wissel moet toegesien word dat binne ry spasiëring nie nader as 3cm is nie. Plante nader aan mekaar word dan kompetisie vir mekaar;
  • Optimale rywydtes mag wissel tussen 45 tot 75cm maar in die meeste gevalle dikteer die beskikbare werktuie en die ander gewasse in die wisselboustelsel die plantwydte. Groot welslae is selfs met wyer rye behaal. Onthou om binne rye die sojaboonsaad nie nader as 3cm aan mekaar te plant nie;
  • Stikstofbemesting is in die meeste gevalle nie nodig nie, maar indien dit wel gebruik word behoort 15kg N/ha voldoende te wees;
  • Planterspoed behoort so stadig as wat funksioneel moontlik is aangepas te word;
  • Plant sover moontlik in onkruidvrye lande met 'n goedvoorbereide oppervlakte wat egalige plantestand verseker;
  • Plantdatum is 'n funksie van die gebied waarin jy boer en wanneer grondvog voldoende is. Plantdatums word deesdae tussen einde Oktober en middel Desember gerek.
 • Onkruidbeheer
  • Enige onkruid op enige stadium van die sojaboon se groeiperiode is ongewens. Die praktyk dikteer egter hoeveel maal onkruid beheer sal word en op watter stadium. Dit is egter ook waar dat hoe meer onkruid hoe laer die oes. Hoe langer die onkruid op die land staan, hoe laer die oes;
  • Meganiese onkruidbeheer is moontlik met behulp van 'n rolskoffel / roltandeg in die vroeë groeistadium;
  • Rygewasskoffel kan gebruik word net voor die blare die rye toemaak;
  • Vooropkoms onkruiddoders word steeds met groot sukses gebruik maar vereis meestal ligte inwerk van die doder en voldoende vog tydens toediening;
  • Glifosaat (Roundup) het die voorkeur middel vir onkruidbeheer in sojabone geword waar Roundup Ready sojabone verbou word. Hierdie middel kan van opkoms tot met blomstadium gebruik word. Sorg moet egter gedra word om onkruiddoders af te wissel om opbou van weerstandbiedende onkruid te voorkom;
  • Na-opkoms onkruiddoders kan goed benut word maar maak seker dat voorskrifte noukeurig gevolg word.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webblad


Sojaflits 2

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-08-01

 • Konvensionele bewerking wat op hierdie stadium gedoen word moet grondvog deeglik in berekening neem, aangesien grondvog mag aanleiding gee tot kluitvorming en onegalige bewerking.
  • Ploegaksie slegs waar voginhoud van grond reg is;
  • Sekondêre bewerking moet tot die minimum beperk word;
  • Meganiese beheer van onkruide mag in sommige gevalle gerade wees;
  • Verseker dat winteronkruid en opslag van die vorige gewas doeltreffend bestry word.
 • Bewaringsbewerking is reeds in 'n vorige "flits" bespreek. Maak egter seker dat onkruid doeltreffend bestry word.
  • Akkurate tenkmengsels en chemiese middels moet gebruik word;
  • Windspoed moet te alle tye in ag geneem word om doeltreffende verspreiding van chemiese middels te verseker;
  • Watervolumes moet voldoende wees om onkruide te beheer;
  • Groeitoestande van onkruide moet bevorderlik wees vir die opname van gif.
 • Kalibrasie van planter en spuite
  • Alle implemente behoort nou finaal versien te word;
  • Kalibrasie van planters en spuite behoort afgehandel te wees;
  • Maak seker dat implemente vry van onkruid, stoppels ensovoorts is wat onkruidsaad of siektes kan versprei.
 • Rip
  Waar grondverdigting 'n probleem is kan ripaksies uitgevoer word indien dit nie tevore moontlik was nie.
  • Ongeag wanneer gerip word, maak seker dat dit noodsaaklik is.
 • Saad wat vroegtydig bekom is moet op 'n koel droë plek gestoor word. Sorg dat saad te alle tye baie versigtig hanteer word.
  • Langdurige stoor van saad in 'n warm omgewing wat ook vogtig is, sal kiemkragtigheid en veral groeikragtigheid sterk negatief beïnvloed.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webtuiste


Sojaflits 1

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-07-15

 • Evalueer die pas afgelope seisoen op beide die sojaboonland en die land waarop die komende seisoen sojabone geplant gaan word. Waarna veral opgelet behoort te word sluit in:
  • swak kolle, stel vas waarom dit swak is en hoe kan dit opgelos word;
  • watter siektes, peste en plae het voorgekom en hoe kan die bestryding daarvan verbeter word;
  • kyk na die onkruidspektrum en hoe dit beter beheer kan word;
  • neem die wagperiode van onkruiddoders in ag voordat sojabone aan 'n bepaalde land toegewys word.
 • Neem verteenwoordigende grond monsters en opbrengskaarte en maak seker dat die resultate vroeg genoeg benut kan word om regstellings, indien enige, betyds te maak. Hierdie inligting sal ook die tydige aankoop van kunsmis en kalk bevorder. Neem in ag dat 1 ton sojaboon graan tot soveel as 100kg N, 8kg P en 40kg K en 6kg S verwyder met 'n water pH wat verkieslik bokant 6 moet wees.
 • Cultivarkeuses moet gemaak word om saad betyds te bestel.
  • Kies allereers die volwassenheidsgroep waaruit die cultivars moet kom en daarna die bepaalde stel cultivars. Hoe koeler die gebied hoe vinniger sal die verkose cultivar moet wees om die eerste ryp te ontsnap, of om in te pas by 'n laat aanplanting. Volwassenheidsgroepe val tussen 4 en 7 met 4 die kortste groeiers en 7 vir 'n warm lang produksieseisoen.
  • Kies meer as een cultivar met verskillende groeilengtes. Nie alleen sal dit die risiko versprei nie maar uit 'n praktiese oogpunt sal dit die stroopdatum versprei wat die druk op stroperaanwending verlig.
  • Maak seker van spesifieke cultivareienskappe soos siekteverdraagsaamheid, peulhoogte (vir maklike stroopbaarheid) en veral aanbevole plantestand.
  • Saadgrootte sal bepaal hoeveel saad per hektaar benodig word by 'n plantestand wat mag wissel tussen 250 000-400 000 plante per hektaar.
  • Die keuse van 'n spesifieke cultivar vir 'n bepaalde gebied behoort gebaseer te word op soveel bronne van inligting as wat bekom kan word. Die Nasionale Cultivarproewe wat deur die LNR uitgevoer word is 'n goeie bron van basiese inligting, vul dit aan deur maatskappy inligting en studiegroepproewe.

Selekteer die beste land en pas wisselbou toe

 • Sojabone behoort verkieslik op 'n diep goedgedreineerde grond met goeie waterhouvermoë geplant te word. Sojabone kan goed produseer op kleigronde maar kan ewe eens op sandgronde verbou word alhoewel knopwortelaalwurm 'n probleem mag skep.
 • Beplan die gewasopvolging. Onthou wisselbou is 'n stelsel nie 'n toevallige besluit nie. Neem veral in ag dat mielies wat op sojabone volg in die meeste gevalle meer as 10 persent opbrengsverhoging (op mielies) toon.
 • Wisselbou kan ook met koring suksesvol gedoen word.

Bewaringsbewerking

 • Sou 'n produsent oorweeg om na bewaringsbewerking oor te skakel sal hy nou reeds alle aspekte in orde moet kry vir die verandering.
  • pH regstel;
  • Bemesting optimiseer veral fosfaat;
  • Beperkende lae ophef;
  • Verseker dat werktuie geskik is vir die nuwe stelsel, veral stoppelplanter(s) en spuit toerusting;
  • Moenie oorskakel na bewaringsbewerking as stoppel op die land minder as 30 persent van die landoppervlakte bedek nie.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webtuiste


No-Till Conference 2019 Bewaringslandboukonferensie

3-5 September

NO-TILL CLUB — 2019-07-10

This years No-Till Conference is to be held from 3-5 September. To ensure your place for this exciting and informative conference, please register EARLY. Accommodation is not included in the conference fee and you must book your own accommodation.

We look forward to hosting you at this No-Till Conservation and Regeneration Agricultural Conference. Come and be with like-minded people to be informed, energised and encouraged on your pathway to a more sustainable farming enterprise.

Programme / Program English / Afrikaans
Speakers / Sprekers Short bios / Kort biografië
Delegates / Afgevaardiges Registration form / Registrasie vorm
Exhibitors / Uitstallers Registration form / Registrasie vorm

Die Bewaringslandboukonferensie vind hierdie jaar vanaf 3-5 September plaas. Om jou plek vir hierdie opwindende en leersame konferensie te verseker registreer asseblief VROEGTYDIG. Akkommodasie is nie in die registrasie fooi ingesluit nie, eie akkommodasie moet gereël word.

Ons sien daarna uit om u gasheer te wees by die bewaringslandbou- en herlewings-landboukonferensie. Kom en gesels saam om ingelig, energiek en gemotiveerd to word op jou pad na 'n meer volhoubare boerdery onderneming.

MAY/JUNE NEWSLETTER | MEI/JUNIE NUUSBRIEF